Bài Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Lớp 8

Reported speech là dạng câu con gián tiếp được gửi sang trọng từ bỏ câu thẳng, nhằm truyền đạt lại ý của một người nào đó. Dạng câu trực tiếp con gián tiếp hay lộ diện chi chít trong những bài tập Tiếng Anh. Bên cạnh câu hỏi đề cập lại các kỹ năng và kiến thức lý thuyết, Cửa Hàng chúng tôi còn đem về cho bạn những dạng bài bác tập câu trực tiếp con gián tiếp và hẳn nhiên lời giải rõ ràng mặt bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp lớp 8

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP.. GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Lúc Này đơn)

Present continuous

(Lúc Này tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khđọng tiếp diễn)

Present perfect

(Lúc Này trả thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ đọng hoàn thành)

Present perfect continuous

(Bây Giờ hoàn thành tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khđọng chấm dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP. CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

các bài tập luyện 1: Hãy chuyển những câu sau từ câu thẳng quý phái câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.

➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My frikết thúc said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to bởi this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

những bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minc asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean skết thúc the letter to you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Cửa Hàng Tiện Lợi Convenience Store Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hyên, “How long have sầu you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

bài tập 3: Hãy chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ khổng lồ go khổng lồ Japan the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. khổng lồ stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. she had gone to lớn the cinema

C. she went to the cinema

D. she will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.lớn use too much cold water

B. not khổng lồ use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁPhường ÁN

các bài tập luyện 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friover said that they would go to the theater the next day.Jun said that vậy had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget to lớn vày that homework.

Những bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye khổng lồ their grandparents.Mai asked hlặng if Mr Bean had sent the letter khổng lồ hyên ổn.Oanh asked me where the best place to eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Những bài tập 3:

Chọn B (vệt hiệu: the day before gửi trường đoản cú yesterday phải lùi thì nghỉ ngơi câu gián tiếp)Chọn C (vệt hiệu: the next day buộc phải lùi thì ở câu gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not khổng lồ V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp đỡ các em làm quen thuộc với dạng bài bác tập này cùng có tác dụng soát sổ có công dụng cao hơn. Chúc những em học tập tốt.