Bộ Đốt Trầm Hương

Sở đốt trầm bao gồm:– 1 Lư gỗ trắc đỏ nắp đồng– 1 Khuân đốt trầm đồng chế tạo hình hoa sen– 1 Tấm dập nền đông– 1 Cặp xúc và gạt đồng– 1 Lon đựng 10g Trầm


Sở đốt trầm bao gồm:– 1 Lư gỗ trắc đỏ nắp đồng– 1 Khuân đốt trầm đồng chế tác hình hoa sen– 1 Tấm dập nền đông– 1 Cặp xúc với gạt đồng– 1 Lon đựng 10g Trầm– Đường kính lõi dùng đốt trầm 8 (cm). Có miếng lót biện pháp nhiệt phòng bén gỗ