CÁC BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 4

Quý Khách sẽ xem bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài tức thì phiên bản không hề thiếu của tư liệu trên trên đây (121.66 KB, 5 trang )


những bài tập nâng cao Tân oán lớp 4: Dạng tốn tính nkhô cứng

Bản quyền tư liệu trực thuộc về upload.123doc.netA. Một số phương pháp yêu cầu lưu giữ để triển khai tính nhanh

1. Phép cộng

+ Tính chất giao hốn: lúc thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng khơng thayđổi

a + b = b + a

+ Tính hóa học kết hợp: Khi cùng hai số với số đồ vật bố, ta có thể cộng số trước tiên vớitổng của số thứ nhị với số thiết bị cha.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 4

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)2. Phxay trừ

+ Trừ một trong những cho một tổng: Muốn nắn trừ một số trong những cho một tổng ta rất có thể mang số đó trừ đimột số trong những được tác dụng trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho 1 số: Muốn nắn trừ một tổng đến một số trong những, ta đem một trong những hạng củatổng trừ đi số kia rồi cộng cùng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a3. Phxay nhân

+ Tính hóa học giao hốn: Lúc thay đổi khu vực những quá số trong một tích thì tích khơng thayđổi.

a x b = b x a

+ Tính chất kết hợp: Lúc nhân một tích nhị số cùng với số máy cha, ta có thể nhân số thứduy nhất với tích của số vật dụng nhị và số lắp thêm ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân cùng với số 1: Số tự nhiên nào nhân với 1 cũng bằng thiết yếu số kia. Số 1 nhân vớimột trong những tự nhiên và thoải mái làm sao này đều bằng thiết yếu số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: Muốn nắn nhân một vài với 1 tổng, ta nhân số đó vớitừng số hạng của tổng, rồi cùng những kết quả lại với nhau.

Xem thêm: Xin Key Avast Cleanup Premium Mới Nhất, Avast Cleanup Premium 2019 License Key Till 2048

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số với 1 hiệu: Muốn nhân một số trong những với một hiệu, ta có thể lần lượtnhân số kia với số bị trừ với số trừ, rồi trừ hai tác dụng mang lại nhau

a x (b – c) = a x b – a x c4. Phxay chia:

+ Chia một tổng cho 1 số: lúc phân tách một tổng đến một trong những, giả dụ những số hạng của tổngđều phân chia hết cho số phân chia thì ta có thể chia từng số hạng đến số phân tách, rồi cộng cáchiệu quả tìm kiếm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c


+ Chia một hiệu cho một số: Muốn chia một hiệu mang đến một vài, ta rất có thể theo lần lượt chiasố bị trừ cùng số trừ mang lại số đó rồi trừ hai tác dụng lại với nhau


(2)

+ Chia một vài cho một tích: khi phân tách một trong những cho một tích hai thừa số, ta rất có thể chiasố đó cho một vượt số, rồi mang kết quả kiếm được chia tiếp cho quá số tê.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ Chia một tích cho một số: lúc chia một tích nhị thừa số cho một số trong những, ta rất có thể lấymột vượt số chia đến số kia (nếu phân chia hết), rồi nhân tác dụng với thừa số tê.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ Chia mang lại số 1: Bất kì số thoải mái và tự nhiên như thế nào chia cho một cũng bởi chủ yếu nó

a : 1 = aB. Bài tập

Bài 1: Tính nhanh

a, 237 + 357 + 763 b, 2345 + 4257 - 345

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 - 376 - 425 f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh

a, 425 x 3475 + 425 x 6525 b, 234 x 1257 - 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124 d, 1327 x 524 - 524 x 327

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312 h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh

a, 4 x 125 x 25 x 8 b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

d, 25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 b, 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143 d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Bài 6: Tính nhanh

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26 b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh khô

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


Bài 8: Cho A = 2009 x 425 với B = 575 x 2009. Khơng tính A cùng B, em hãy tính

nhanh hiệu quả của A + B?


(3)

Bài 1:

a, 237 + 357 + 763= 237 + 763 + 357 = (237 + 763) + 357= 1000 + 357

= 1357

b, 2345 + 4257 - 345= 4257 + 2345 - 345= (4257 + 2345) - 345= 4257 + 2000

= 6257c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643

= 4276 + 5724 + 2357 + 7643= (4276 + 5724) + (2357 + 7643)= 10000 + 10000

= 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653= 3145 + 2496 + 7504 + 5347 + 4653= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)
= 3145 + 10000 + 10000

= 23145e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= 3425 + 2376 - 376 - 425= 3425 + (2376 - 376) - 425= 3425 + 2000 - 425

= 2000 + 3425 - 425= 2000 + (3425 - 425)= 2000 + 3000

= 5000

f, 3145 - 246 +2347 - 145 + 4246 - 347= 3145 + 4246 - 246 - 145 + 2347 - 347= 3145 + (4246 - 246) -145 + (2347 - 347)= 3145 + 4000 - 145 + 2000

= 4000 + 3145 - 145 + 2000= 4000 + (3145 - 145) + 2000= 4000 + 3000 + 2000

= 9000

Bài 2:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5= 5 x 10 (tất cả 10 số 5)

= 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25= 25 x 8 (gồm 8 số 25)

= 100c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

= (45+15) + (45+15) + (45+15) + (45+15)= 30 + 30 + 30 + 30

= 30 x 4 (gồm 4 số 30)= 120

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18= (2+8) + (4+6) + 10 + (12+18) + (14+16)= 10 + 10 + 10 + trăng tròn + 20

= 30 + 40= 70e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 +125 + 125 + (125-25) - 25 - 25 - 25= 125 + 125 + 125 + 100 - 25 - 25 - 25= 100 + 125 + 125 + 125 -25 - 25 -25…

= 100 + 100 + 100 + 100= 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525= 425 x (3475 + 6525)= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257= 234 x (1257 - 257)= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124= 375 x 3876 + 375 x 6124= 375 x (3876 + 6124)


(4)

= 375 x 10000= 3750000

= 524 x 1000= 524000e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249= 325 x (1574 - 325 - 249)


= 325 x 1000= 325000g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8= 4 x 25 x 125 x 8= 100 x 1000= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125= 2 x 50 x 8 x 125 x 25= 100 x 1000 x 25= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x 20 x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125= 8 x 125 x trăng tròn x 25 - 8 x 125 x đôi mươi x 5= 1000 x 20 x 25 - 1000 x đôi mươi x 5= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)= 20000 x 20= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573= 24 x 427 + 24 x 573= 24 x (427 + 573)= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235
= 120 x 1235 - 120 x 235= 1trăng tròn x (1235 - 235)= 1trăng tròn x 1000

= 120000c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

d, 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27= 47 x 54 - 47 x 53 - 20 - 27= 47 x (54 - 53) - trăng tròn - 27= 47 x 1 - đôi mươi - 27


(5)

= 14500 - 14300= 200

= 47 - 47 = 0

Bài 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26A = 47 x 74


B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 470010000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543 = 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73Tương trường đoản cú câu a, ta được:10000 - 27 x 48 - 48 x 73= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

399 x 45 + 55 x 3991995 x1996 -1991x1995


399 x 45 + 551995 x 1996 -1991

399 x1001995 x 539900

49975

 

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000


Tài liệu liên quan


*
Tự chọn nâng cao : Dạng toán liên quan dền so với thành nhân tử 8 1 2
*
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIÚPhường. GIẢI BÀI TẬPhường trung học cơ sở 3 710 6
*
bai 4 môt sô he thuc ve sầu canh va goc trong tam 15 533 0
*
Nghiên cứu vãn ảnh hưởng của tỷ lệ cùng một vài bí quyết phân bón mang lại tài năng sinh trưởng,phát triển của cây dứa sợi(agave sisalana perrine) tại huyện ninch tô tỉnh ninch thuận 128 858 0
*
Tài liệu MỘT SỐ CÁCH THỰC HIỆN NHÓM (NHÓM LẮP GHÉPhường ) TRONG LỚP HỌC HIỆN NAY ppt 4 484 0
*
LUẬN vnạp năng lượng cải thiện kết quả quản lý cùng áp dụng vốn ODA sinh sống nước ta thông qua triển khai phân cấp ODA 61 888 2
*
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC CHE MƯA MẶT CẠO ĐẾN NĂNG SUẤT MỦ VƯỜN CAO SU Tại THỜI KỲ KINH DOANH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK potx 8 398 0
*
Báo cáo khoa học: Khả năng thêm vào của một trong những bí quyết lai của bọn lợn nuôi trên Xí nghiệp Chnạp năng lượng nuôi Đồng Hiệp – TP Hải Phòng pptx 7 433 1
*
skkn vận dụng một vài phương pháp tân oán học nhằm có mặt năng lực giải nkhô nóng một số dạng bài bác tập Xác Suất trong di truyền hay gặp 20 851 0
*
Hóa học lớp 12-một trong những công thức tay nghề sử dụng giải nkhô nóng bài toán thù chất hóa học potx 9 462 10
*


Tài liệu bạn search kiếm đang chuẩn bị sẵn sàng sở hữu về


(28.93 KB - 5 trang) - Tải Những bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh hao - các bài luyện tập ôn tập Toán thù lớp 4
Tải bạn dạng không thiếu thốn tức thì
×