Commander in chief là gì

Ai là Tổng tư lệnh Quân team Hoa Kỳ?

Câu hỏi bỏng vấn: