Cục tiếng anh là gì

Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ sở có nhiệm vụ thống trị ngành phượt. Từ vựng giờ Anh tương quan cho ngành phượt.

Bạn đang xem: Cục tiếng anh là gì


Tổng viên du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là ban ngành trực trực thuộc Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du kế hoạch gồm trọng trách cai quản ngành du lịch.

*

Một số tự vựng tiếng Anh tương quan mang đến ngành phượt.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trcầu.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan du lịch.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du kế hoạch lớp bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du lịch sinh thái đội hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá nguy hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển khám phá sinh vật biển.

*
Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức ở lại công ty dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt khu vực của người sử dụng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách ra mắt.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: công ty chúng tôi cung ứng đi lại, thương hiệu sản phẩm không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắm trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà giữ đụng.

Deposit /dɪˈpɑːzɪt/: Đặt cọc.

Xem thêm: Lời Bài Hát: Teo Tèo Teo Teo Tèo Teo Téo Teo Là Bài Gì, Neu Confessions

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm mang đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du định kỳ nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách lý giải.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour full.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du ngoạn nước ngoài.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê knhị danh sách người sử dụng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống không bao hàm các dịch vụ dĩ nhiên.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách thăm quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu các dịch vụ thăm quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách du ngoạn.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stylish Nghĩa Là Gì, Stylish Nghĩa Là Gì

Bài viết tổng viên phượt giờ Anh là gì được tổng phù hợp do thầy giáo trung trung tâm giờ Anh tienhieptruyenky.com.