DANH SÁCH ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT XẾP THEO VẦN

Nếu những anh chị có con, con cháu được cô giáo cho về công ty làm cho bài bác tập mẫu mã “Cô thách em tra cứu 5 từ bỏ vần ưi có nghĩa!” thì rất có thể tìm hiểu thêm danh sách này.

Cập nhật: Tìm vần trên Dự án S

Kể từ ni, anh chị rất có thể search âm máu theo vần tại Dự án S.

Bạn đang xem: Danh sách âm tiết tiếng việt xếp theo vần

Kết quả tìm kiếm không những có các âm ngày tiết gồm ở chỗ này mà lại còn tồn tại những trường đoản cú (ghép) đựng các âm huyết kia. Dường như, trong quy trình thu thập ngữ liệu, những âm huyết không được ghi nhấn cũng biến thành được update (hiện đã bao gồm bên trên 67đôi mươi âm huyết ưng thuận cùng hàng chục ngôi trường hòa hợp khác đang rất được coi xét).

*
*
http://s.ngonđần.net/rhymes/

# DANH SÁCH ÂM TIẾT XẾP THEO VẦN (CÁC ĐẦU MỤC KHÔNG BAO GỒM ÂM ĐỆM)# DẤU THANH ĐIỆU XẾP.

Xem thêm: Download Java

THEO THỨ TỰ: NGANG (KHÔNG DẤU), HUYỀN, HỎI, NGÃ, SẮC, NẶNG# CÓ ĐÁNH DẤU NHỮNG TRƯỜNG HỢP.. ÍT DÙNG BẰNG DẤU * Ở TRƯỚC

# A– a, bố, boa, ca, cha, choa, domain authority, doa, đa, ga, gia, ha, hoa, *kha, khoa, la, loa, ma, na, nga, ngoa, nha, oa, pa, pha, qua, ra, roa, sa, soa, ta, tha, quẹt, toa, tra, va, xa, xoa– à, bà, cà, chà, dà, đà, con gà, già, hà, hoà, khà, là, loà, mà lại, nà, ncon kê, đơn vị, nhoà, oà, phà, rubi, rà soát, sà, tà, thà, thoà, toà, tthẩm tra, và, xà, xoà– ả, bẫy, cả, chả, dả, đả, gả, đưa, hả, hoả, *khả, khoả, lả, *loả, mả, nả, ngả, nhả, phả, quả, rả, sả, tả, thả, thoả, toả, trả, vả, xả, xoả– ã, buồn bực, chã, dã, đang, gã, giã, lã, loã, mã, nã, vấp ngã, ngoã, nhã, tan, sã, tã, thoã, ttung, vã, xóm, xoã– á, bá, cá, chá, choá, dá, doá, đá, đoá, gá, goá, giá bán, há, hoá, khá, khoá, lá, loá, má, ná, nhá, phá, quá, rá, sá, tá, thá, *thoá, cởi, trá, vá, xá, xoá– ạ, bạ, cạ, chạ, dạ, nạt, đoạ, gạ, giạ, hạ, hoạ, kỳ lạ, mạ, nạ, quạ, rạ, sạ, tạ, toạ, vạ, xạ

# AC– ác, bác bỏ, các, chác, choác, dác, đác, đoác, gác, giác, hác, hoác, khác, khoác, lác, mác, nác, ngác, ngoạc, nhác, phác hoạ, quác, rác, sác, tác, thác, toác, trác, vác, xác, xoác– bạc, cạc, chạc, choãi, dạc, đạc, gạc, hạc, khạc, lạc, *loạc, mạc, nạc, ngạc, ngoạc, nhạc, phạc, ngoạc, rạc, sạc, tạc, *thạc, toạc, trộc, vạc, xạc, xoạc

# ACH– ách, bách, cách, chách, dách, đách, hách, khách, lách, mách, nách, ngách, nhách, oai, phách, quách, rách rưới, sách, bóc, thách, trách, vách, xách– ạch, bạch, cạch, chạch, đạch, gạch, hạch, hoạch, lạch, mạch, ngạch, oạch, phạch, quạch, rạch, sạch sẽ, tạch, thạch, trạch, vạch, xạch, xoạch

# AI– ai, bai, cai, cnhị, choai phong, dai, đai, tua, giai, nhị, hoai phong, knhì, khoai, lai, mai, nai, nsợi, ngoai, nhai, nhoai nghiêm, oai, pnhì, quai, rai, không đúng, tai, tnhị, *thoai phong, trai, vai, *xoai– bài bác, mua, chài, toài, nhiều năm, đài, đoài, gài, hài, hoài, lài, loại, mài, vật nài, ngài, kế bên, nhài, toài, oài, quài, rài, sài, soài, tài, *thài, trườn, vài, xài, xoài– ải, bải, cải, chải, dải, giải, hải, hoải, *khải, khoải, *lải, mải, nải, ngải, ngoải, nhải, oải, nên, quải, rải, sải, soải, cài đặt, thải, thoải, trải, vải, xải, xoải– bến bãi, cãi, chãi, choạng, dãi, choạc, đãi, gãi, giãi, hãi, lãi, mãi, ngãi, nhóc, rãi, sãi, tãi, thãi, vãi– ái, bái, chiếc, chái, choái, dái, tè, đoái, gái, hái, khái, khoái, lái, mái, nái, ngái, ngoái, nhái, oái, phái, tai quái, rái, trẹo, soái, tái, thái, thoái, toái, trái, vái, xái– bại, choại, ngớ ngẩn, đại, gại, giại, hại, hoại, lại, các loại, mại, nằn nì, trinh nữ, ngoại, nsợ, oại, quại, trên, thoại, toại, trại, vại

# AM– am, cam, dam, đam, gam, giam, đam mê, kham, lam, phái nam, nsi, ram, sam, tam, tmê mẩn, xam– chàm, dàm, đàm, hàm, có tác dụng, ngàm, nhàm, nhoàm, phàm, *sàm, tàm, tràm, vàm, xàm, xoàm– *ảm, cảm, đảm, bớt, khảm, *lảm, nhảm, thảm, trảm, xảm– hãm, lãm– ám, dính, cám, dám, đám, giám, hám, khám, mám, nám, nhám, rám, *sám, tám, thám, trám, xám– *cạm, va, dạm, đạm, giạm, hạm, lân, *nạm, gắp, phạm, rạm, sạm, trợ thì, trạm, *vạm, xạm

# AN– an, ban, can, chan, dan, đan, đoan, gan, gian, han, hoan, khan, khoan, lan, loan, man, nan, ngan, ngoan, nhan, oan, pan, quan, ran, san, rã, than, toan, van, voan, *xan, xoan– bàn, càn, dàn, lũ, đoàn, dại, giàn, hàn, trả, khàn, làn, loàn, màn, nàn, nlẩn thẩn, rảnh rỗi, phàn, quàn, ràn, sàn, *soàn, tàn, toàn, tràn, vàn, xoàn– phiên bản, cản, đản, đoản, giản, khản, khoản, nản, nhản, oản, phản bội, quản, sản, tản, thản, toản– dãn, doãn, giãn, hãn, hoãn, lãn, mãn, ngoãn, nhãn, noãn– án, chào bán, cán, ngán, chân oán, dán, đán, đoán thù, gán, gián, hán, hoán thù, khán, khoán, lán, nấn ná, ngán, oán thù, phán, cửa hàng, rán, sán, *sân oán, tán, thán, *thoán, tân oán, trán, ván, xán– các bạn, cạn, chạn, dạn, đạn, đoạn, gạn, hạn, hoạn, lạn, loạn, mạn, nàn, ngạn, ngoạn, nhạn, phạn, rạn, sạn, biên soạn, vạn

# ANG– ang, bang, *cang, chang, choang, dang, đã, gang, giang, hang, hoang, khang, khoang, lang, loang, sở hữu, nang, ngang, nhang, oang, phang, quang quẻ, rang, thanh lịch, tang, thang, *thoang, toang, trang, vang, xang, xoang– bàng, càng, chàng, choàng, dàng, đàng, đoàng, gàng, giàng, mặt hàng, khàng, xóm, *loàng, màng, con gái, ngàng, nmặt hàng, oàng, phàng, quàng, ràng, sàng, tàng, toàng, tràng, rubi, *xàng, xoàng– ảng, bảng, cảng, choảng, đảng, đoảng, giảng, hảng, hoảng, *khảng, khoảng tầm, lảng, *rất loảng, mảng, *phảng, quảng, rảng, sảng, soảng, tảng, *thảng, thoảng, *trảng, vảng, xoảng– đãng, hãng, hoãng, lãng, loãng, mãng, ngãng, nhãng, quãng, vãng– áng, báng, cáng, cháng, choáng, dáng, xứng đáng, giáng, háng, chống, khoáng, trơn, thoáng, máng, náng, ngáng, nhoáng, quáng, vắt, sáng, táng, tháng, nhoáng, toáng, tnắm, váng, xáng– bạng, giạng, doãi, dạng, xoạc, hạng, khạng, lạng ta, *loạng, mạng, nạng, nhạng, nhoạng, quạng, rạng, soạng, tạng, toạng, trạng, vạng

# ANH– anh, banh, canh, chanh khô, danh, doanh, đanh, ganh, gianh, hanh hao, kkhô nóng, khoanh, lanh, *loanh, manh, nanh, nhanh hao, oanh, panh, pkhô giòn, xung quanh, rỡ ràng, sanh, tanh, thanh hao, toanh, toắt con, vanh, xanh– bành, cành, chành, dành, doành, đành, đoành, gành, giành, hành, hoành, lành, mành, nành, ngành, nhành, *oành, phành, *loanh quanh, rành, sành, tành, thành, trành, vành, *xoành– hình ảnh, bhình ảnh, chình họa, dhình ảnh, đảnh, gảnh, gihình họa, hảnh, hoảnh, khảnh, khohình ảnh, lảnh, mhình ảnh, nghình họa, ngohình ảnh, nhhình ảnh, rảnh, shình ảnh, *thảnh, vảnh– hãnh, lãnh, mãnh, rãnh, vãnh– ánh, bánh, cánh, chánh, tấn công, gánh, hánh, hoánh, khánh, lánh, mánh, nánh, nhánh, đặc, sánh, tánh, thánh, tách, vánh– bạnh, cạnh, chạnh, xẹp, hạnh, hoạnh, giá, bạo phổi, nạnh, nlép, nhạnh, quạnh quẽ, tạnh, *thạnh, trạnh, vạnh

# AO– ao, bao, cao, chao, dao, đao, gao, giao, hao, khao, lao, mao, nao, nghêu, ngoao, nhao, đồn đãi, rao, sao, tao, thao, trao, vao, xao– ào, bào, cào, xin chào, dào, đào, gào, hào, lào, mào, nào, ngào, nhào, phào, quào, rào, sào, tào, thào, trào, vào, xào– ảo, bảo, cảo, chảo, hòn đảo, giảo, hảo, khảo, lảo, *nảo, nhảo, rảo, sảo, tảo, thảo, *trảo, xảo– bão, chão, hão, lão, mão, óc, ngão, nhão, rão– áo, báo, cáo, cháo, *dáo, đáo, gáo, giáo, *háo, kháo, láo, máo, náo, ngáo, ngoáo, nháo, pháo, quáo, ráo, sáo, apple, cởi, tráo, váo, xáo– bạo, cạo, chạo, dạo, đạo, gạo, *hạo, khạo, lạo, mạo, nạo, ngạo, nhạo, rạo, sạo, sản xuất, thành thạo, trạo, xạo

# AP– áp, cáp, đáp, gáp, tiếp giáp, háp, kháp, láp, *náp, ngáp, ngoáp, nháp, pháp, ráp, sáp, táp, tháp, tráp, váp, xáp– bạp, cạp, chạp, đạp, giạp, hạp, khạp, lạp, mạp, hấp thụ, nhạp, oạp, rạp, sạp, tạp, thạp, vạp

# AT– át, bát, mèo, chát, dát, đát, giát, hát, khát, khoát, lát, loát, mát, nát, ngào ngạt, hèn, oát, phát, quát lác, rát, giáp, rà, tát, *thát, thoát, toát, trát, vạt, xát, xoát– ạt, bạt, chạt, dạt, đạt, chiếm, gạt, giạt, phân tử, hoạt, lạt, loạt, mạt, doạ, ngạt, nhạt, pphân tử, quạt, rạt, sạt, soạt, tạt, thoạt, trạt, vạt, xoạt

# AU– au, cau, chau, đau, *gau, hau, khau, vệ sinh, mau, *ngau, nhau, phau, rau xanh, sau, tau, thau, trau– bàu, *càu, dàu, gàu, nhiều, hàu, làu, color, ngàu, nhàu, *quàu, tàu, tràu, xàu– bảu, cảu, chảu, giảu, lảu, nhảu, rảu, trảu, xảu– báu, gắt, con cháu, đáu, gáu, háu, kháu, láu, tiết, náu, ngáu, ráu, sáu, táu, tháu– bạu, cạu, *lạu, quạu

# AY– bay, cay, ctuyệt, day, đay, gay, xuất xắc, hoay, ktuyệt, lay, *loay, may, *moay, ni, ngay, *ngoay, nxuất xắc, *nhoay, pgiỏi, cù, ray, say, tay, rứa, vay mượn, xay, xoay– bày, cày, chày, dày, đày, gày, giày, mày, này, ngày, quày, rày, tày, thày, vày– bảy, tan, dảy, đảy, gảy, khảy, lảy, mảy, nảy, ngoảy, dancing, phảy, quảy, rảy, sảy, thảy, trảy, vảy, xảy– dãy, đãy, gãy, giãy, hãy, nãy, rãy– áy, cáy, cháy, dáy, đáy, gáy, háy, hoáy, kháy, khoáy, láy, sản phẩm, náy, ngáy, ngoáy, nháy, nhoắm, ráy, *táy, toáy, đầm, xáy, xoáy– cạy, chạy, dạy, gạy, lạy, mạy, nạy, ngoạy, nhạy cảm, quạy, rạy, vạy

# ĂC– *ắc, bắc, cắc, kiên cố, đắc, hắc, hoắc, khắc, nhấp lên xuống, mắc, *nắc, ngắc, ngoặc, kể, phắc, quắc, rắc, sắc, tắc, *thắc, trắc, vắc, xắc– cặc, chặc, dặc, đặc, gặc, giặc, hặc, hoặc, khặc, *lặc, khoác, nặc, ngoặc, quặc, rặc, sặc, tặc, trệu, vặc

# ĂM– *ăm, băm, căm, chăm, dăm, đăm, găm, giăm, hăm, khăm, lăm, măm, năm, ngăm, nhăm, oăm, phăm, *quăm, răm, săm, tăm, thăm, trăm, xăm– bằm, cằm, chằm, dằm, đằm, gằm, giằm, hằm, khoằm, *lằm, ở, nhằm, *quằm, rằm, tằm, trằm, vằm– bẳm, hoắm, khoáy, lẳm, thẳm– ẵm, bẵm, đẵm, giẵm– gặm, chắm, đắm, gắm, hoáy, khắm, lắm, mắm, cố gắng, ngắm, nhắm, quắm, rắm, tìm, tắm, thắm, trắm, xắm– bặm, cặm, chặm, dặm, đặm, gặm, giặm, *hặm, khặm, lặm, nhặm, quặm, rặm, sặm

# ĂN– nạp năng lượng, *băn, cnạp năng lượng, chnạp năng lượng, dnạp năng lượng, khnạp năng lượng, khoăn, lăn, *loăn, *mnạp năng lượng, nnạp năng lượng, ngăn uống, nhnạp năng lượng, phnạp năng lượng, quăn, răn uống, săn, tnạp năng lượng, thăn uống, *thoăn, trnạp năng lượng, văn, xăn uống, xoăn– *bằn, cằn, *chằn, dằn, đằn, gằn, giằn, hằn, hoằn, khằn, lằn, mằn, *ngằn, *ngoằn, nhằn, *oằn, quằn, rằn, tằn, *thằn, è, vằn– bẳn, cẳn, dẳn, hẳn, hoẳn, khẳn, rẳn, mẳn, nhẳn, *tẳn, xoẳn– chẵn, đẵn, nhẵn, sẵn– phun, gặm, chắn, đắn, lắp, hắn, khắn, khoắn, mắn, nắn, nlắp, nhắn, quắn, rắn, sắn, tắn, thắn, vắn, xắn, xoắn– bặn, cặn, ngăn, dặn, đặn, gặn, giặn, lặn, mặn, nặn, nhặn, quặn, rặn, tặn, trặn, vặn

# ĂNG– *ăng, băng, căng, chăng, dăng, đăng, bức xúc, giăng, hăng, hoăng, khăng, lăng, *loăng, măng, năng, nhăng, phăng, quăng, răng, săng, tăng, thăng, trăng, văng, xăng– bởi, chằng, dằng, đằng, giằng, hằng, *khằng, lằng, *loằng, *nằng, ngoằng, nhằng, rằng, *sằng, tằng, thằng, vằng, xằng– ẳng, cẳng, chẳng, dẳng, đẳng, khẳng, lẳng, ngẳng, nhẳng, oẳng, phẳng, quẳng, trực tiếp, vẳng– bẵng, đẵng, gẵng, hẵng, hoẵng, lẵng, ngẵng, ngoẵng, nhẵng, xẵng– ắng, *bắng, dắng, đắng, cố kỉnh, hắng, khắng, khoắng, lắng, mắng, nắng và nóng, nhắng, sắng, thắng, thoắng, white, vắng– *bặng, khoảng, *dặng, đặng, gặng, yên ổn, nặng, nhặng, quặng, rặng, tặng ngay, thặng

# ĂP– ắp, bắp, cắp, chắp, đắp, gắp, khắp, lắp, nắp, nhắp, phắp, quắp, rắp, sắp tới, tắp, thắp, xắp– bặp, cặp, chặp, gặp mặt, lặp, quặp

# ĂT– ắt, bắt, giảm, chắt, choắt, dắt, mắc, gắt, giắt, hắt, hrực rỡ, khắt, khrỡ, lắt, *lranh ma, đôi mắt, ngắt, ngnhãi ranh, nhắt, nhãi, phắt, quắt queo, rắt, Fe, tắt, thắt, thtrẻ ranh, trắt, nỗ lực, xắt– bặt, cặt, chặt, dặt, đặt, gặt, giặt, lặt, phương diện, ngặt, ngoặt, nhặt, oặt, quặt, rặt, sặt, vặt

# ÂC– bấc, cấc, gấc, giấc, khấc, lấc, nút, ngửng, nhấc, quấc, tấc, xấc– bậc, chậc

# ÂM– âm, câm, châm, dâm, đâm, giâm, hâm, khâm, lâm, mâm, dìm, nhâm, râm, sâm, trung khu, thâm nám, thoa, vâm, xâm– ầm, bầm, cầm, chầm, dầm, váy, gầm, giầm, hầm, lầm, mầm, nầm, ngầm, nhầm, *phầm, rầm, sầm, tầm, thầm, trầm, xầm– độ ẩm, bẩm, cđộ ẩm, chẩm, gđộ ẩm, hđộ ẩm, lẩm, mđộ ẩm, ngẩm, nhẩm, phđộ ẩm, rđộ ẩm, sđộ ẩm, tẩm, thđộ ẩm, trđộ ẩm, xẩm– *ẫm, bẫm, cẫm, chẫm, dẫm, đẫm, gẫm, giẫm, lẫm, mẫm, ngẫm, rẫm, sẫm, thẫm, trẫm– nóng, bnóng, cấm, chấm, dnóng, đnóng, gnóng, ginóng, *hấm, *khnóng, lấm, nấm, ngấm, nhnóng, rnóng, snóng, tnóng, thấm– *ậm, bậm, chậm trễ, dậm, đậm, gậm, giậm, *hậm, mậm, nậm, ngậm, nhậm, rậm, sậm, *tậm, thậm, *trậm, *vậm

# ÂN– ân, bân, cân nặng, chân, dân, gân, *hân, huân, khân, khuân, lấn, luân, *mân, ngân, nhân, phân, quân, rân, Sảnh, tân, thân, trân, truân, tuân, vân, xuân– bần, yêu cầu, chần, dần dần, dở hơi, ngay sát, giần, lần, mần, nần, nsát, nhần, nhuần, phần, quần, *rần, sần, tần, thần, thuần, trằn, tuần, vần– ẩn, không sạch, cẩn, chẩn, chuẩn, dẩn, khẩn, khuẩn, lẩn, *luẩn, mẩn, ngẩn, nhẩn, quẩn, sẩn, tẩn, thẩn, vẩn, xẩn, xuẩn, uẩn– cẫn, dẫn, đẫn, lẫn, mẫn, nẫn, nhẫn, phẫn, quẫn, thẫn, thuẫn, *tuẫn, vẫn– ấn, bấn, cấn, chấn, nhận, giấn, hấn, huấn, khấn, lấn, luấn, mấn, *nấn, ngấn, dìm, phấn, quấn, rấn, sấn, tấn, trấn, tuấn, vấn– bận, cận, chận, dận, đận, giận, hận, lận, luận, mận, nhấn, nhuận, phận, quận, rận, tận, thận, thuận, trận, vận

# ÂNG– bâng, câng, châng, dưng, khuâng, lâng, nâng, *nhâng, tưng, *trâng, vâng– quầng, tầng, vầng– hẩng, ngấc, quẩng– cẫng, hẫng, nẫng– bấng, đấng, nấng– nậng

# ÂP– ấp, *bấp, cung cấp, chấp, dấp, gấp, *giấp, hấp, *khấp, che, *mấp, nấp, *ncấp, nhấp, *phấp, rấp, sấp, tấp, thấp, trấp, vấp váp, xấp– ập, bập, cập, chập, dập, đập, gập, giập, hập, *khập, lập, to, nập, ngập, nhập, phập, rập, sập, tập, thập, trập, vập, *xập

# ÂT– ất, bất, đựng, hóa học, khu đất, hất, khất, chết thật, lất, mất, ngất, tuyệt nhất, phất, quất, khôn cùng, sất, suất, vớ, thất, truất, tuất, uất, vất, xuất– nhảy, cật, chật, dật, đật, gật, đơ, *khật, lật, nguyên lý, mật, ngật, nhật, phật, quật, rật, tật, thiệt, thuật, trơ trọi, vật

# ÂU– âu, bâu, câu, châu, dâu, đâu, gâu, *giâu, hâu, khâu, thọ, mâu, nâu, ngâu, nhâu, râu, sâu, tâu, thâu, trâu, xâu– *ầu, bầu, cầu, chầu, dầu, đầu, gầu, giầu, hầu, lầu, mầu, ngầu, nhầu, rầu, sầu, tầu, thầu, trầu, vầu, xầu– ẩu, bẩu, cẩu, chẩu, dẩu, đẩu, hẩu, khẩu, lẩu, mẩu, nhẩu, tẩu, thẩu, trẩu, vẩu, xẩu– chẫu, dẫu, gẫu, hẫu, mẫu, nẫu, ngẫu, phẫu– ấu, bấu, cấu, chấu, vết, đấu, gấu, giấu, hấu, khấu, mấu, đun nấu, ngấu, sấu, tấu, thấu, trấu, vấu, xấu– ậu, bậu, cậu, chậu, dậu, đậu, giậu, hậu, lậu, mậu, nậu, ngậu, nhậu, sậu, tậu

# ÂY– bây, cây, chây, dây, trên đây, khiến, giây, hây, khuây, lây, mây, nây, ngây, *nguây, nhây, phây, quây, rây, sây, tây, thây, trây, vây, xây– bầy đàn, cầy, chầy, dầy, đầy, ốm, giầy, hầy, lầy, mầy, nầy, ntí hon, nhầy, quầy, rầy, sầy, tù đọng, thầy, trầy, vầy– ẩy, bẩy, dẩy, đẩy, gẩy, hẩy, khẩy, lẩy, mẩy, nẩy, nguẩy, nhẩy, phẩy, quẩy, rẩy, sẩy, tẩy, trẩy, vẩy, xẩy– bả, dẫy, đẫy, gẫy, giẫy, lẫy, nẫy, nhẫy, quẫy, rẫy, vẫy– ấy, bấy, cấy, chấy, dấy, đấy, gấy, giấy, hấy, khuấy, đem, mấy, nấy, ngấy, quấy, sấy, tấy, thấy, vấy– bậy, cậy, dậy, bịt, gậy, lậy, mậy, nậy, ngậy, nguậy, nhậy, quậy, sậy, vậy

# E– be, đậy, *choe, de, doạ, e, ghe, gie, he, hoe, ke, khe, khoe, le, loe, me, ne, nghe, ngoe, nhe, nhoe, oe, phe, que, re, se, te, the, toe, tre, ve sầu, xe cộ, xoe– btrần, chè, choè, dtrằn, đnai lưng, è, ghtrằn, hè cổ, hoè cổ, kè, khtrằn, lè cổ, lotrần, mè, nnai lưng, nghtrần, nhè cổ, nhotrằn, phtrần, qutrần, rè, sè, tiểu, thtrần, totrằn, vtrần, xtrần, xoè– bẻ, chẻ, dẻ, đẻ, ghẻ, giẻ, kẻ, khẻ, khoẻ, lẻ, mẻ, nẻ, nhẻ, oẻ, quẻ, rẻ, sẻ, tẻ, thẻ, toẻ, trẻ, vẻ, xẻ– bẽ, chẽ, dẽ, đẽ, ghẽ, kẽ, khẽ, lẽ, mẽ, nhẽ, quẽ, rẽ, vẫn, tẽ, *thẽ, toẽ, trẽ, vẽ– nhỏ bé, ché, choé, dé, đé, é, xẹp, gié, hé, lép, khé, khoé, lé, loé, mé, né, nghé, ngoé, nhé, oé, qué, ré, ngã, thé, toé, vé, xé– bẹ, choẹ, ẹ, ké, hẹ, hoẹ, kẹ, lẹ, mẹ, nẹ, nlép, vơi, oẹ, sẹ, trẹ

# EC– *béc, đéc, éc, héc, *kéc, léc, méc nhau, *phéc, séc, *véc– *bẹc, ẹc, khẹc, *vẹc

# EM– bem, rước, em, hem, kem, khem, lem, nem, nhem, tem, xem– bèm, *chèm, *đèm, sàm, hèm, kèm, *lèm, mèm, nhèm, mành, *tèm, thèm, trèm– bẻm, hang cùng ngõ hẻm, lẻm, nhẻm– hẽm, kẽm– chém nhẹm, dỉm, đém, ỉm, ghém nhẹm, kém, lém, mém nhẹm, ném nhẹm, sém, tém– lẹm, nhẹm, vẹm

# EN– ben, chen, *choen, den, Black, en, ghen tuông, gien, hen, hoen, ken, khen, khoen, len, *loen, men, nen, nganh, *ngoen, nhen, *nhoen, phen, thân quen, ren, sen, ten, then, *toen, ven, xen, *xoen– bèn, cnhát, choèn, *dèn, đèn, gkém, yếu, kèn, knhát, lèn, mèn, *ngnhát, nhoèn, pkém, quèn, rèn, tyếu, *toèn, *xèn, *xoèn– ẻn, hẻn, hoẻn, lẻn, ngoẻn, nhoẻn, sẻn, vẻn, *xẻn– *bẽn, chẽn, lẽn, nghẽn, tẽn, trẽn– bén, chén, én, hén, kén chọn, khén, lén, mén, nén, nghén, nhén, quén, rón rén, gạch, xén– bẹn, *chẹn, đẹn, hứa hẹn, *kẹn, lẹn, nghứa, nhứa hẹn, thứa hẹn, vẹn

# ENG– beng, cheng, eng, keng, *leng, teng, meng– phèng, xèng– chẻng, kẻng, lẻng, rẻng, xẻng– béng, léng, phéng

# EO– beo, cheo, deo, đeo, eo, gieo, heo, keo, kheo, khoeo, leo, meo, neo, nheo, pheo, queo, reo, seo, teo, theo, treo, veo, xeo– lộc bình, chèo, đèo, *èo, hèo, kèo, khoèo, lèo, mèo, nèo, nghèo, ngoèo, nhèo, phèo, quèo, sèo, tèo, *thèo, trèo, vèo, xèo– bẻo, *chẻo, dẻo, ẻo, hẻo, kẻo, khoẻo, lẻo, nẻo, nghẻo, ngoẻo, rẻo, *tẻo, thẻo, trẻo, vẻo, xẻo– bẽo, đẽo, *ẽo, *kẽo, lẽo, nghẽo, nhẽo, xẽo– béo, chéo cánh, đéo, éo, *giéo, héo, kéo, khéo, léo, méo, néo, ngoéo, nhéo, quéo, réo, téo, tréo, véo, xéo– bẹo, chẹo, ẹo, ghẹo, giẹo, kẹo, lẹo, mẹo, nghẹo, ngoẹo, nhẹo, quẹo, sẹo, tẹo, thẹo, trặc, vẹo, xẹo

# EP– bxay, chép, dnghiền, xay, ghép, knghiền, khnghiền, lnghiền, mxay, nxay, nhxay, phnghiền, tnghiền, thxay, xép– bẹp, dẹp, rất đẹp, ẹp, giẹp, thanh mảnh, kẹp, lẹp, mẹp, nẹp, nthon, *tẹp, xẹp

# ET– bét, chét, đét, *ét, ghét, hét, hoét, két, khét, khoét, lét, loét, mét, đường nét, nghét, ngoét, nhét, nhoét, phét, quét, rét, sét, tét, thét, toét, tgiá buốt, vét, xét, xoét– bẹt, chẹt, choẹt, dẹt, đẹt, ẹt, kẹt, lẹt, loẹt, mẹt, nẹt, nghẹt, nhẹt, nhoẹt, thoa, rẹt, tẹt, toẹt, trẹt, vẹt, xẹt, xoẹt

# Ê– bê, chê, dê, đê, ê, kinh, giê, hê, huê, kê, khê, khuê, lê, mê, nê, nghê, *pê, phê, quê, rê, sê, suê, kia, thê, mướn, trê, vê, xê, xuê– bề, chề, dề, đề, ề, ghề, hề, huề, kề, *khề, lề, mề, nại, nghề, *phề, rề, sề, tề, thề, trề, về, *xề, *xuề– bể, dể, nhằm, *hể, nói, lể, nể, nghể, nhể, rể, sể, tể, thể, *uể, xể, xuể– bễ, dễ, đễ, hễ, lễ, mễ, nghễ, *nhễ, rễ, tễ, trễ– bế, chế, dế, đế, ế, ghế, huế, kế, khế, mế, truất phế, quế, rế, tế, nỗ lực, thuế, tuế, uế, vế, xế– bệ, chệ, dệ, duệ, đệ, hệ, huệ, kệ, *khệ, lệ, mệ, nệ, nghệ, nhuệ, to, quệ, vệ, sệ, tệ, thệ, trệ, tuệ, vệ, xệ

# ÊCH– chếch, đếch, ếch, ghếch, hếch, huếch, kếch, *khuếch, *lếch, *mếch, nghếch, *nguếch, nhếch, phếch, *rếch, tếch, thếch, tuếch, vếch, xếch– bệch, chệch, *chuệch, dệch, ệch, ghệch, hệch, kệch, lệch, nghệch, *nguệch, nhệch, *quệch, rệch, trệch, xệch, *xuệch

# ÊM– chêm, đêm, êm, nêm, rêm, têm, thêm– đềm, kềm, mượt, thềm, *xềm– *chễm– *chếm, đếm, ếm, nếm– đệm, nệm

# ÊN– mặt, hên, kên, lên, *mên, phải, phên, quên, rên, sên, thương hiệu, trên, vên, xên– bền, dền, đền, giền, kền, mền, nền, rền, *sền, vền– *bển, hển, *nghển, *trển– bến, đến, hến, thích, nến, rến, sến– bện, chện, dện, nện, nghện, nhện, quện, rện, thện, vện

# ÊNH– bênh, chênh, dênh, đênh, hênh, *huênh, kênh, khênh, lênh, mênh, nênh, nghênh, *nhênh, sênh, tênh, thênh, tự đắc một cách đáng ghét =====, xênh– bềnh, chềnh, dềnh, *duềnh, đềnh, *đuềnh, ềnh, ghềnh, *hềnh, kềnh, khềnh, lềnh, rềnh, *tuềnh, *xềnh, *xuềnh– chểnh, *đểnh, *đuểnh, ghểnh, hểnh, khểnh, nghểnh, sểnh, tểnh, vểnh, xểnh– *chphưỡn, phưỡn, kphưỡn, khễnh, *nghễnh, tễnh– chếnh, *chuếnh, *trếnh– bệnh dịch, *chệnh, *chuệnh, kệnh, *khệnh, lệnh, mệnh, phệnh

# ÊP– phòng bếp, kếp, nếp, *sếp, thếp, xếp– đệp, rệp, tệp, xệp

# ÊT– trệt, bị tiêu diệt, dết, hết, kết, lết, mết, nết, phết, quết, rết, đầu năm, tkhông còn, trết, vết– bết, dệt, ghệt, hệt, *lệt, mệt nhọc, phệt, quệt, rệt, sệt, bết, vệt, xệt

# ÊU– bêu, đêu, êu, kêu, khêu, lêu, nêu, nghêu, rêu, sêu, têu, thêu, trêu, vêu, xêu– bều, đều, kều, khều, lều, nghều, phều, *quều, rều, sều, *thều, vều, xều– đểu, *lểu, nghểu, nhểu, thểu– *nghễu, phễu– hếu, kếu, lếu láo, mếu, giả dụ, *nhếu, phếu, sếu, tếu, *trếu, vếu– bệu, nghệu, rệu, trệu

# I– bi, đưa ra, di, duy, đi, ghi, gi, hi, huy, i, lúc, khuy, ki, li, mày, ni, nghi, nguy, nhi, pi, phi, phuy, quy, ri, tê mê, suy, thi, ti, tri, truy hỏi, tuy, uy, vi, xi, y– so bì, chì, chuỳ, dì, đì, ghì, gì, hì, ì, khì, kì, lì, mì, nì, nghì, nhì, phì, quỳ, rì, sì, thì, thuỳ, tì, truỳ, trì, tuỳ, bởi, xì, xuỳ, ỳ– bỉ, chỉ, gỉ, hỉ, huỷ, ỉ, khỉ, kỉ, mỉ, nghỉ ngơi, thất thoát, nỉ, phỉ, quỷ, rỉ, sỉ, thỉ, thuỷ, tỉ, tuỷ, uỷ, vỉ, xỉ, ỷ– bĩ, dĩ, đĩ, hĩ, kĩ, lĩ, luỹ, mĩ, suy nghĩ, nhĩ, quỹ, rĩ, sĩ, thĩ, tĩ, đau trĩ, vĩ– túng bấn, chí, *dí, gí, hí, huý, *í, khí, kí, lí, luý, mí, *nghí, nhí, giá thành, quý, rí, suý, thí, thuý, tí, trí, tuý, uý, ví, xí, xuý, ý– bị, chị, dị, ị, khuỵ, kị, lị, luỵ, mị, nghị, nguỵ, nhị, nhuỵ, phị, quỵ, rị, sị, thị, thuỵ, ganh, trị, truỵ, tuỵ, vị, xị

# IA– bia, phân tách, hia, khuya, tê, lia, luya, mia, nia, ria, thia, tia, tuya, xuya– bìa, chìa, dìa, đìa, kìa, lìa, phìa, rìa, thìa, xìa– đỉa, ỉa, mỉa, rỉa, sỉa, tỉa, trỉa, vỉa, xỉa– chĩa, dĩa, đĩa, nghĩa, nĩa– khía, mía, nghía, nhía, phía, thía, tía, vía, xía– bịa, chịa, địa, gịa, khịa, lịa, phịa, rịa, sịa, tịa, *trịa

# íCH– bích, chích, đích, gích, hích, huých, ích, khích, kích, *lích, luých, mích, nhích, ních, phích, quých, rích, thích, tích, trích, vích, xích– bịch, dịch, địch, hịch, huỵch, ịch, kịch, kế hoạch, mịch, nghịch, nịch, phịch, rịch, thịch, tịch, trịch, uỵch

# IÊC– biếc, mẫu, diếc, điếc, ghiếc, giếc, liếc, nhiếc, siếc, thiếc, nuối tiếc, xiếc– diệc, tiệc, việc

# IÊM– chiêm, diêm, điêm, khiêm, kiêm, liêm, nghiêm, niêm, thiêm, tiêm, viêm, xiêm– diềm, điềm, hiềm, kiềm, liềm, niềm, riềm, *tiềm– điểm, hiểm, kiểm, *siểm, thiểm, xiểm, yểm– diễm, liễm, *nghiễm, nhiễm– biếm, chỉ chiếm, điếm, giếm, hãn hữu, *khãn hữu, tìm, liếm, pthi thoảng, tiếm, yếm– *diệm, điệm, kiệm, liệm, niệm, nghiệm, nhiệm, tiệm

# IÊN– biên, rán, chăm, diên, duim, điên, hiên, huim, khiên, khuim, kiên, liên, miên, niên, nghiên, ngulặng, nhiên, phiên, quyên ổn, riên, thiên, thuyên, tiên, *tuim, uyên, viên, xiên, xuim, yên– biền, cnhân hậu, chuyền, điền, ghiền khô, nhân từ, huyền, khiền đức, kiền, ngay tức thì, miền, xay, nguyền, phiền khô, quyền, thiền, thuyền, tiền, tuyền, triền, truyền, viền– biển lớn, gửi, điển, hiển, khiển, khuyển, quyển, suyển, thiển, triển, tuyển, *viển, uyển– diễn, *huyễn, liễn, miễn, nhiễn, nhuyễn, suyễn, tiễn, viễn– trở nên, chiến, chuyến, điến, hiến, khiến cho, *khuyến, loài kiến, liến láu, luyến, miến, nghiến, phiến, quyến, tiến, đường, xuyến, yến– biện, chiện tại, cthị trấn, diện, năng lượng điện, hiện, thị trấn, kiện, luyện, miện, nghiện, nguyện, phiện tại, quấn, thiện nay, tiện thể, triện, truyện, viện

# IÊNG– chiêng, điêng, giêng, *hiêng, khênh, tránh, liêng, nghiêng, riêng, siêng, thiêng, *tiêng, triêng biệt, *yêng– chiềng, diềng, giềng, kiềng, *niềng, riềng, tiềng, thiềng, triềng, xiềng– kiểng, liểng, xiểng, yểng– khiễng, kiễng, niễng– biếng, chiếng, điếng, giếng, hiếng, kiếng, liếng, miếng, giờ, viếng– khiệng, liệng lách, miệng

# IÊP– cức hiếp, diếp, hà hiếp, ghê, kiếp, liếp, nức hiếp, thiếp, tiếp– diệp, điệp, hiệp, liệp, nghiệp, thiệp, tiệp# IÊT– biết, phân tách, diết, giết, ngày tiết, khiết, khuyết, kiết, miết, *niết, phiết, quyết, riết, siết, thiết, tngày tiết, máu, triết, tuyết, viết, xiết, xuyết, yết– biệt, khử, phê chuẩn, hiệt, huyệt, kiệt, liệt, miệt, niệt, nghiệt, nguyệt, sức nóng, phiệt, quyệt, riệt, thiệt, tiệt, triệt, tuyệt, việt

# IÊU– chiêu, diêu, điêu, *khiêu, kiêu, liêu, miêu, niêu, nhiêu, *phiêu, riêu, vô cùng, thiêu, tiêu, vẹo vọ, yêu– chiều, diều, điều, kiều, liều, miều, nhiều, thiều, tiều, triều– biểu, cgọi, điểu, phát âm, hình dáng, tgọi, đái, yểu– diễu, chế nhạo, liễu, miễu, nhiễu, riễu, tiễu– biếu, chiếu, diếu, điếu, hiếu, năng khiếu, kiếu, miếu, phiếu, riếu, thiếu hụt, tiếu, yếu– diệu, điệu, hiệu, kiệu, liệu, niệu, phiệu, thiệu, triệu

# IM– chyên ổn, dyên ổn, ghyên, hyên, im, kim, lyên, phyên, rim, slặng, tim– bìm, chìm, dấn, ghìm, kìm, lìm, tìm– ỉm, mỉm, nghỉm, tỉm– hĩm, mĩm– bím, chím, dím, mím, nhím, phím, thím, tím– lịm, vịm

# IN– bin, din, đin, hin, in, khin, lin, luyn, min, nin, gin, phin, rin, sin, pin, *thin, tin, tuyn, vin, xin– gìn, *ìn, *khìn, kìn, mìn, nghìn, nhìn, thìn– chỉn, ỉn, xỉn– chĩn, dĩn, rĩn, tĩn– chín, ín, bí mật, nín, nhín, thín, tín– *bịn, mịn, nhịn, rịn, vịn, xịn

# INH– binch, chinch, dinh, đinc, huynh, *inh, khinch, khuynh, gớm, linh, minc, ninch, nghinc, *nhinc, *phinh, rinh, sinch, thinh, tinh, trinc, vinh, xinh– bình, chình, đình, hình, huỳnh, ình, khuỳnh, kình, lình, bản thân, phình, quỳnh, rình, sình, thình, tình, trình, *uỳnh, xình– bỉnh, chỉnh, đỉnh, hỉnh, khỉnh, khuỷnh, kỉnh, lỉnh, nghỉnh, nhỉnh, phỉnh, quỷnh, rỉnh, thỉnh, thức giấc, xỉnh– bĩnh, chĩnh, *dĩnh, đĩnh, hĩnh, ĩnh, nghĩnh, phĩnh, tĩnh, trĩnh, vĩnh, xĩnh– bính, chủ yếu, bám, đính, ghính, kính, lính, nính, nhính, phính, quýnh, sính, thính, tính, xính– bịnh, định, lịnh, nịnh, thịnh, tịnh, *trịnh, vịnh

# IP– *bíp, chíp, díp, gíp, híp, khuýp, gấp gáp, líp, míp, níp, nhíp, típ, tuýp– bịp, lúc, kịp, nhịp, quỵp, rịp

# IT– bít, buýt, chít, lỗ hậu môn, hkhông nhiều, huýt, ít, khít, kít, lkhông nhiều, mít, nít, nguýt, nhít, *pkhông nhiều, quýt, rít, skhông nhiều, suýt, thkhông nhiều, tít, trkhông nhiều, *tuýt, vkhông nhiều, xít, xuýt– bịt, chịt, dịt, địt, ghịt, ịt, khịt, kịt, mịt, nghịt, nhịt, nịt, quỵt, rịt, sịt, suỵt, giết thịt, tịt, trịt, vịt, phun, xuỵt

# IU– chiu, điu, hiu, iu, khiu, liu, niu, nghiu, phiu, riu, thiu, tiu– bìu, dìu, đìu, lìu, rìu, thìu, *trìu, xìu– bỉu, ỉu, khuỷu, lỉu, nghỉu, nguỷu, nhỉu, thỉu, xỉu– bĩu, *kĩu, tĩu, trĩu– bíu, chíu, díu, khíu, líu, míu, nhíu, níu, *quýu, ríu, tíu, tríu, víu, xíu– bịu, chịu đựng, vơi, địu, khuỵu, lịu, nghịu, nhịu, nịu, phịu, tịu, xịu

# O– bo, đến, teo, bởi, đo, gio, go, ho, kho, lo, mo, *ngo, nho, no, o, pho, ro, so, tho, to, tro, vo, xo– bò, chò, cò, dò, đò, giò, đụn, hò, *khò, lò, tìm, nđống, nò, phò, rò, sò, thò, tò, trò, vò– bỏ, chỏ, cỏ, dỏ, đỏ, giỏ, hỏ, khỏ, mỏ, ngỏ, bé dại, nỏ, rỏ, sỏ, thỏ, tỏ, trỏ, vỏ, xỏ– bõ, chõ, đõ, gõ, lõ, mõ, ngõ, nõ, rõ, võ– bó, chó, bao gồm, dó, kia, gió, hó, cạnh tranh, ló, mó, ngó, nhó, nó, ó, phó, ró, thó, tó, vó, xó– bọ, cọ, dọ, đọ, giọ, *gọ, chúng ta, lọ, mọ, ngọ, nchúng ta, nọ, *ọ, rọ, sọ, thọ, trọ, vọ, xọ

# OC– bóc, chóc, cóc, dóc, gióc, góc, hóc, khóc, lóc, móc, ngỏng, nhóc con, nóc, óc, phóc, róc, sóc, thóc, tóc, tróc, vóc, xóc– quấn, chọc, cọc, dọc, hiểu, học, lọc, mọc, ngọc, nhọc tập, nọc, ọc, rọc, sọc kẻ, thọc, tọc, trọc, vọc, xọc

# OI– choi, coi, doi, gioi, hoi, khoi, loi, moi, ngoi, nhoi, noi, oi, phoi, roi, soi, thoi, toi, voi, xoi– chòi, còi, dòi, đòi, giòi, hòi, lòi, mòi, ngòi, nòi giống, *òi, phòi, ròi, sòi, thòi, tròi, tòi, vòi– bỏi, chỏi, cỏi, đỏi, xuất sắc, gỏi, hỏi, ngoài, lỏi, mỏi, ỏi, rỏi, sỏi, thỏi, tỏi– cõi, dõi, lõi, rõi, sõi– bói, chói, cói, dói, đói, giói, gói, hói, khói, lói, mói, ngói, nhói, nói, ói, rói, sói, thói, tói, trói, *xói– vói, xói– chọi, dọi, đọi, giọi, gọi, lọi, phần lớn, rọi, trọi, vọi

# OM– bom, *com, dom, đom, gom, hom, khom, lom, mom, nhom, nom, om, *pom, *thom, *tom, *trom, xom– cthùng, gầy yếu, dòm, hậu sự, kquan tài, lòm, mòm, ngòm, nquan tài, nòm, sòm, tquan tài, tòm, *tròm, vòm– *bỏm, chỏm, *cỏm, dỏm, đỏm, hỏm, lỏm, mỏm, ngỏm, nhỏm, nỏm, ỏm, rỏm, thỏm– bõm, chõm, hõm, lõm, mõm, nhõm, tõm, trõm– cóm, dóm, đóm, hóm, khóm, lóm, móm, ngóm, team, róm, thóm, tóm, xóm– cọm, khọm, *lọm, sọm

# ON– bon, *chon, bé, don, đon, *gion, gon, hon, lon, *tháng, ngon, *nhon, non, son, bé, ton, von, xon– bòn, còn, đòn, giòn, gòn, hòn, lòn, mòn, ròn, sòn, *tòn, tròn, vòn– chỏn, *cỏn, giỏn, hỏn, lỏn, *ngỏn, *ỏn, rỏn, *vỏn– nõn– bón, cón, đón, món, ngón, nhón, nón, rón, són, vón, xón– bầy, chọn, cọn, dọn, đọn, gọn, lọn, mọn, ngọn, nhọn, nọn, trọn

# ONG– bong, chong, cong, dong, đong, giong, hong, long, mong mỏi, nhong, nong, ong, phong, rong, tuy nhiên, *thong, tong, trong, vong, xong– bòng, chòng, còng, cái, đòng, hòng, khòng, lòng, mòng, *ngòng, nhòng, nòng, *òng, chống, ròng rã, sòng, thòng, tòng, tròng, vòng– phỏng, chỏng, dỏng, *đỏng, giỏng, gỏng, hư, khỏng, lỏng, mỏng mảnh, ngỏng, *như, ỏng, bỏng, tỏng, trỏng, vỏng– bõng, chõng, cõng, dõng, lõng, ngõng, *nhõng, *õng, sõng, thõng, võng, xõng– bóng, cđợi, cóng, dóng, đóng góp, gióng, chờ, lóng, móng, ngóng, nchờ, rét, óng, pđợi, róng, sóng, tróng, vóng– bọng, cọng, dọng, ứ đọng, giọng, gọng, họng, lọng, mọng, ngọng, nọng, tọng, trọng, vọng

# OOC– coóc, moóc, *phoóc, soóc

# OONG– boong, loong, moong, soong, toong, xoong– xà beng, goòng, *toòng– boóng

# OP– bóp, chóp, cóp, góp, hóp, lóp, móp, ngóp, nhóp, nóp, óp, thóp, tóp– cọp, dọp, họp, lọp, mọp, ọp, tọp, vọp, xọp

# OT– bót, chót, cót, đót, gót, hót, lót, mót, ngót, nhót, nót, ót, phót, rót, sót, thót, tót, trót, vót, xót– bọt bong bóng, chọt, cọt, đọt, giọt, gọt, lọt, mọt, ngọt, nhọt, nọt, phọt, rọt, sọt, thọt, tọt, trọt, vọt

# Ô– bô, cô, dô, đô, giô, gô, hô, thô, lô, tế bào, ngô, nhô, nô, ô, phô, pô, rô, sô, thô, sơn, *trô, vô, xô– người thương, chồ nước, cồ, dồ, trang bị, giồ, gồ, hồ, lồ, mồ, *ngồ, ồ, rồ, *sồ, thồ nước, tồ, trồ, vồ, xồ– xẻ, cổ, đổ, gổ, hổ, khổ, lổ, mổ, ngổ, nhổ, nổ, ổ, phổ, rổ, sổ, thổ, tổ, trổ, vổ, xổ– *bỗ, nơi, cỗ, dỗ, đỗ, giỗ, gỗ, hỗ, lỗ, mỗ, *nmộc, *nỗ, rỗ, sỗ, trỗ, vỗ– bố, cố gắng, đố, hố, khố, lố, mố, ngố, nhố, ố, phố, số, thố, tố, trố, vố, xố– cỗ, chộ, cộ, độ, gộ, hộ, lộ, chiêu tập, ngộ, nộ, rộ, sộ, tộ, trộ

# ÔC– bốc, chốc, cốc, dốc, đốc, nơi bắt đầu, hốc, khốc, lốc, mốc, ncội, nhốc, nốc, ốc, phốc, rộc rạc, sốc, thốc, tốc, trốc, vốc, xốc– bộc, cộc, dộc, độc, gộc, hộc, lộc, mộc, ngộc, ộc, rạc, thộc, tộc, xộc

# ÔI– trét, côi, dôi, song, hôi, khôi, lôi, môi, ngôi, nhôi, nôi, ôi, phôi, sôi, thôi, tôi, trôi, vôi, xôi– bồi, chồi, dồi, đồi, giồi, gồi, hồi, lồi, mồi, ngồi, nhồi, nồi, rồi, sồi, tồi, trồi– bổi, chổi, cổi, dổi, thay đổi, giổi, hổi, nổi, ổi, phổi, sổi, thổi, trổi, xổi– chỗi, cỗi, dỗi, đỗi, giỗi, lỗi, từng, nỗi, rỗi, trỗi– bối, chối, cối, dối, đối, giối, gối, ân hận, khối hận, lối, mối, nân hận, nối, ối, phối, rối, thối hận, về tối, trối, vối, xối– bội, chội, nơi bắt đầu, dội, đội, giội, gội, hội, lội, mội, nhội, nội, tội, trội, vội

# ÔM– *bôm, chôm, côm, *đôm, gôm, hôm, *lôm, môm, nhôm, nôm, ôm, *phôm, rôm, tôm, xôm– bồm, chồm, cồm, đồm, gồm, lồm, mồm, *nhồm, nồm, ồm, *thồm, xồm– dổm, hổm, *lổm, ngổm, nhổm, xổm– chỗm– cnhỏ xíu, đnhỏ xíu, gnhỏ, lnhỏ, ốm– cộm, *lộm, nộm, rộm, trộm

# ÔN– bôn, chôn, côn, đôn, *giôn, gôn, hôn, khôn, môn, ngôn, *nhôn, mửa, ôn, phôn, thôn, tôn, trôn, vôn, *xôn– bể, chồn, rượu cồn, dồn, đồn, hồn, lồn, *mồn, *ngồn, *nhồn, ồn, *phồn, *sồn, thồn, tồn, *vồn, xồn– bổn, cổn, *hổn định, *lổn, ngổn định, nhổn, ổn định, *rổn định, thổn định, tổn– lếu láo, *thỗn– tư, vùng, cốn, đốn, khốn, lốn, ngốn, nhốn, rốn, thốn, tốn, trốn, vốn, xốn– bộn, chộn, cộn, độn, hộn, lộn, nộn, ngộn, nhộn, rộn, thộn, trộn, xộn

# ÔNG– bông, chông, công, dông, đông, giông, gông, hông, ko, lông, mông, ngông, nhông, nông, ông, font, rông, sông, thông, tông, trông, vông, xông– bồng, chồng, cồng, *dồng, đồng, giồng, gồng, hồng, lồng, mồng, ngồng, nhồng, nồng, *ồng, phồng, dragon, sồng, *tồng, tdragon, vồng, *xồng– bổng, chổng, cổng, đổng, hổng, khổng, lổng, mổng, nổng, ổng, phổng, sổng, tổng, trổng, vổng, xổng– thốt nhiên, hỗng, ngỗng, nỗng, phỗng, rỗng– bống, kháng, cống, lô, giống, hống, khống, mống, nống, ống, rống, sống, thống, tống, trống, vống, xống– bộng, cộng, dộng, động, lộng, mộng, con con, phộng, rộng, trộng

# ÔP– bốp, chốp, cốp, đốp, lốp, ốp, phốp, *sốp, tốp, xốp– bộp, cvỏ hộp, cộp, dộp, độp, giộp, gộp, vỏ hộp, *lộp, nộp, ộp, rộp, sộp, thộp, xộp

# ÔT– bốt, chốt, cốt, dốt, đốt, giốt, hốt, lốt, kiểu mẫu, ngốt, nhốt, nốt, ốt, phốt, rốt, sốt, thốt, tốt, trốt, xốt– bột, chột, cột, dột, bất chợt, gột, hột, lột, một, ngột, nhột, nột, sột, thột, tột

# Ơ– bơ, chơ, cơ, dơ bẩn, lag, giơ, gơ, hơ, huơ, khơ, khuơ, lơ, mơ, ngơ, dơ bẩn, nơ, ơ, phơ, quơ, rơ, sơ, thơ, tơ, trơ, vơ, xơ– bờ, hóng, cờ, dờ, đờ, giờ đồng hồ, gờ, hờ, khờ, lờ, mờ, ngờ, dựa vào, ờ, phờ, quờ, rờ, sờ, thờ, tờ, trờ, vờ, *xờ– bnghỉ ngơi, chsinh hoạt, dsinh sống, ginghỉ ngơi, gngơi nghỉ, hsinh sống, lnghỉ ngơi, msinh sống, nhnghỉ ngơi, nsinh hoạt, sống, phngơi nghỉ, quở trách, rsinh sống, ssống, thnghỉ ngơi, thusinh sống, tngơi nghỉ, trnghỉ ngơi, vsinh sống, xở– *bỡ, cỡ, toá, đỡ, gỡ, hỡ, lỡ, mỡ thừa, tưởng, nhỡ, nỡ, nhóc con, sỡ, vỡ, xỡ– bớ, chớ, cớ, dớ, đớ, hớ, khớ, lớ, mớ, ngớ, lưu giữ, nớ, ớ, quớ, rớ, sớ, thớ, tớ, trớ, vớ, xớ– bợ, chợ, dợ, đợ, lợ, mợ, ngợ, nhợ, nợ, ợ, rợ, sợ, thợ, tợ, trợ, vợ

# ƠI– tập bơi, chơi, cơi, dơi, khá, khơi, lơi, ngơi, ntương đối, địa điểm, ơi, phơi, rơi, ttương đối, tơi, trơi, vơi, xơi– bời, cời, dời, đời, giời, hời, lời, mời, ngời, nhời, tránh, thời, tời, ttránh, vời– do, toá, gởi, hởi, khởi, lởi, nhởi, sởi, xởi– cỡi, hỡi, lỡi– bới, chới, đới, giới, khới, lới, mới, nới, ới, phới, sới, thới, tới, cùng với, xới– đợi, gợi, hợi, lợi, ngợi, rợi, gai, vợi

# ƠM– bơm, cơm trắng, *chơm, đơm, *ngơm, *nhơm, nơm, rơm, *sơm, thơm, xơm– bờm, chờm, đờm, gờm, hờm, *lờm, mờm, *ngờm, nhờm, *nờm, rờm, *sờm, xờm– chởm, đởm, *lởm, rởm, tởm– cỡm, lỡm, nỡm, *ỡm– cớm, chớm, kinh, hớm, mớm, nhớm, ớm, rớm, mau chóng, thớm– bợm, cợm, dợm, hợm, lợm, ngợm

# ƠN– bơn, crộng, cơn, dơn, đối kháng, hơn, lơn, mơn, nrộng, ơn, *phơn, rơn, sơn, *thơn, trót lọt, *xơn– chờn, dờn, đờn, giờn, *gờn, hờn, lờn, nhớt, rờn, sờn, vờn– đởn, hởn, *lởn, mởn, nhởn, phởn, rởn, sởn, tởn, vởn– bỡn, cỡn, giỡn, *nhỡn, phỡn, rỡn– chớn, cớn, *dớn, đớn, hớn, mập, mớn, ngớn, nhớn, ớn, *phớn, *sớn, tớn, trớn– bợn, chợn, cợn, dợn, gợn, lợn, rợn, tợn, trợn

# ƠP– bớp, chớp, dớp, cắn, hớp, khớp, lớp, ngớp, bẩn, nớp, rớp– bợp, cđúng theo, cợp, đúng theo, lợp, ngợp, nợp, rợp, tợp

# ƠT– giảm, chớt, cớt, chớt, đớt, hớt, lớt, ngớt, nhớt, nớt, ớt, phớt, rớt, sớt, thớt, trớt, vớt, xớt– bợt, chợi, cợt, dịp, gợt, hợt, lợt, nhợt, ợt, trợt, vợt

# U– bu, chu, cu, du, đu, gu, hu, khu, lu, mu, lẩn thẩn, nhu, nu, phu, *pu, ru, su, thu, tru, tu, u, vu, xu– bù, chù, cù, dù, đù, gù, hù, khù, lù, mù, ngù, phù, rù, sù, thù, trù, tù đọng, ù, vù, xù– bủ, nhà, củ, đầy đủ, hủ, *khủ, *lủ, mủ, ngủ, nhủ, che, rủ, thủ, trủ, tủ, ủ– cũ, giũ, hũ, anh em, nón, ngũ, nhũ, phũ, rũ, vũ, xũ– mút sữa, chú, cú, đú, giú, *gú, hú, khú, lú, mú, nhú, phụ, rú, sú, trúc, trú, tú, ú, vú, *xú– bụ, cố gắng, dụ, đụ, gụ, rúc, khú, lụ, mụ, ngụ, nhú, nụ, prúc, sụ, trúc, trụ, tụ, ụ, vụ, xụ

# UA– bua, chua, cua, dua, đua, hua, khua, lua, cài, nua, phua, rua, thua trận, tua, vua, xua– bùa, chùa, dùa, nghịch, gùa, hùa, lùa, mùa, rùa, ta dua, ùa, vùa– bủa, của, nủa, rủa, sủa, thủa, tủa, ủa– dũa, đũa, giũa, lũa, rũa– búa, chúa, dúa, đúa, lúa, múa, nhúa, tháo dỡ, úa– bụa, giụa, lụa, ngụa, nhụa, pụa, rụa, sụa, trụa

# UC– cúc, chúc, đúc, húc, khúc, thời điểm, múc, *ngúc, nhúc, núc, phúc, rúc, súc, thúc, trúc, túc, úc, *vúc, xúc– bục, chục, viên, dục, đục, giục, gục, hục, khục, lục, mục, lao tù, nhục, nục, phục, rục, sục, thục, trục, tục, ục, vục, xục

# UI– chui, cui, mù, *hui, khui, lui, mui, phui, rui, sui, thui, trui, tui, ui, vui, xui– bùi, chùi, cùi, dùi, đùi, giùi, gùi, *hùi, lùi, hương thơm, ngùi, nhùi, nùi, sùi, *thùi, *trùi, vùi, xùi– củi, dủi, đủi, giủi, hủi, lủi, *mủi, ngủi, nhủi, phủi, đen đủi, sủi, thủi, tủi, ủi– chũi, cũi, dũi, đũi, gũi, lũi, mũi, trũi– búi, chớt tóc, cúi, dúi, giúi, cúp, lúi, múi, ncúp, núi, thúi, túi, úi, xúi– lớp bụi, cụi, dụi, giụi, gụi, hụi, lụi, mụi, nhụi, rụi, thụi, trụi, tụi, xụi

# UM– chum, cum, đum, hum, khum, lum, nhum, rum, *sum, thum, tum, um, *xum– *bùm, chùm, cùm, đùm, giùm, hùm, lùm, rùm, sùm, *thùm, quấn, tùm, ùm, *xùm– củm, lủm, *mủm, ngủm, thủm, tủm– nắm, hũm, lũm, *mũm, tũm, vũm– chúm, ốm, dúm, đúm, khúm, lúm, *múm, nhúm, cố kỉnh, rúm, trúm, túm, úm, xúm– bụm, chụm, cụm, dụm, hụm, *lụm, ngụm, rụm, sụm, trụm, tụm

# UN– chun, cun, dun, đun, giun, hun, mun, xịt, run, sun, phông thun, *tun, un, vun, *xun– bùn, chùn, cùn, dùn, đùn, gùn, hùn, lùn, mùn, *ngùn, nùn, phùn, rùn, trùn, ùn, *vùn– bủn, chủn, củn, hủn, lủn, mủn, ngủn, nhủn, rủn, *tủn, *ủn– chũn, cũn, lũn, nhũn– bún, cún, dún, nhún nhường, mún, ngún, nhún nhường, phún, nhún nhường, sún– đụn, lụn, nhọt, sụn, vụn

# UNG– bung, phổ biến, cung, dung, *đung, hung, form, lung, *mung, nhung, nung, phung, rung, sung, thung, trung, tung, ung, vung, xung– bùng, chùng, cùng, sử dụng, đùng, gùng, hùng, khùng, lùng, mùng, ngùng, nhùng, nùng, phùng, rùng, sùng, thùng, trùng, tùng, *ùng, vùng, *xùng– bủng, chủng, củng, *đủng, khủng, lủng, mủng, *ngủng, *nhủng, *rủng, sủng, thủng, ủng, *xủng– cũng, dũng, đũng, lũng, nhũng, nũng, sũng, thũng, trũng, vũng– búng, bọn chúng, cúng, dúng, đúng, húng, *khúng, *lúng, *ngúng, nhúng, núng, phúng, rúng, súng, thúng, trúng, túng bấn, úng, *xúng– bụng, cụng, dụng, đụng, *khụng, lụng, nhụng, phụng, rụng, thụng, trụng, tụng, vụng

# UÔC– chuốc, cuốc, duốc, đuốc, guốc, luốc, nhuốc, *puốc, quốc, ruốc, thuốc, *tuốc– buộc, chuộc, cuộc, duộc, giuộc, guộc, luộc, nuộc, ở trong, tuộc

# UÔI– chuôi, duôi, đuôi, muôi, nguôi, nuôi, xuôi– buồi, chuồi, muồi, ruồi, tuồi– buổi, xua, ruổi, tuổi– chuỗi, giạng, muỗi– chuối, cuối, duối, mát, muối hạt, nuối, ruối, suối– chuội, cuội, muội, nguội

# UÔM– chuôm, *luôm, nhuôm, uôm– buồm– cuỗm, muỗm– nhutí hon, nuốm– buộm, *luộm, nhuộm, ruộm, thuộm, xuộm

# UÔN– buôn, khuôn, luôn luôn, muôn, *ruôn, suôn, thuôn, tuôn– bi tráng, chuồn, *cuồn, *đuồn, luồn, mối cung cấp, toài, tuồn– đuỗn, thuỗn– cuốn, hy vọng, thuốn, tuốn, uốn– cuộn, guộn, muộn

# UÔNG– buông, chuông, cuông, sườn, luông, muông, cưng chiều, suông, truông, tuông, vuông– buồng, chuồng, cuồng, guồng, luồng, muồng, ruồng, *suồng, thuồng, truồng, tuồng, xuồng– thuổng, uổng, xuổng– luỗng, muỗng, ruỗng– cuống, đuống, huống, luống, muống, uống, xuống– ăn nhập, cuộng, ruộng

# UÔT– buốt, chuốt, huốt, luốt, muốt, nuốt, ruốt, trong cả, tuốt, vuốt– buột, chuột, đuột, guột, nuột nà, ruột, tuột, uột, vuột

# UP– búp, hớt tóc, lưu ban, góp, húp, lúp, múp, núp, rúp, súp, túp, úp– bụp, chụp, hớt tóc, đụp, hụp, *lụp, *ngụp, sụp, thụp, ụp, xụp

# UT– cây bút, chút ít, cun cút, dút, đút, gút ít, hút ít, lút ít, mút, ngất, nhút, nút, phút, rút ít, bớt, thút ít, trút, tút, út, vút ít, xút– bụt, chụt, cụt, *dụt, đụt, hụt, *khụt, lụt, mụt, ngụt, nhụt, phụt, rụt, sụt, thụt, trụt, tụt, *ụt, vụt

# Ư– chỏng, cư, dư, lỗi, khư, lư, ngư, nhỏng, nư, sư, thư, bốn, ư– chừ, cừ, dừ, đừ, gừ, hừ, khừ, lừ, ngừ, nhừ, thừ, trừ, trường đoản cú, ừ, xừ– cử, dử, đử, hử, khử, lử, nhử, sử, test, tử, ử, xử– chữ, cữ, dữ, giữ lại, hữ, lữ, ngữ, bạn nữ, trữ– bứ đọng, chứ đọng, cứ, dứ, đđọng, hđọng, khứ, ngứ đọng, nhứ, sứ, sản phẩm, *trứ đọng, tứ, ứ đọng, xứ– bự, cự, dự, hự, lự, ngự, nhự, nự, sự, thự, trự, tự, xự

# ƯA– chưa, cưa, dưa, chuyển, lưa, mưa, *ngưa, nưa, *rưa, sưa, thưa, trưa, tưa, ưa, xưa– bừa, chừa, dừa, lừa, đề phòng, quá, vừa– xẻ, chửa, cửa, lửa, mửa, ngửa, nửa, cọ, sửa, thửa, *xửa– bữa, trị, giữa, lữa, nữa, rữa, sữa, vữa– bứa, cất, cứa, dứa, đứa, hứa hẹn, khẹn, lứa, mứa, ngứa, nứa, phứa hẹn, gắng, sứa, ứa, ứa– bựa, cựa, dựa, lựa, mựa, ngựa, vật liệu nhựa, phựa, rựa, tựa, ựa, vựa

# ƯC– bức, chức, *cức, dức, đức, hức, lức, mức, nhức, nức, phức, rức, sức, thức, tức, ức, vức, xức– bực, chực, cực, dực, đực, hực, lực, mực, ngực, nực, rực, sực, thực, trực, ực, vực, xực

# ƯI– chửi, cửi, gửi, ngửi

# ƯM– hừm

# ƯN– chưn

# ƯNG– bưng, bác bỏ, cưng, dưng, đưng, hưng, sống lưng, mưng, dừng, nhưng lại, *phưng, rưng, sưng, thưng, trưng, tưng, ưng, xưng– bừng, chừng, giới hạn, đừng, gừng, hừng, khừng, lừng, mừng, chấm dứt, phừng, rừng, sừng, thừng, trừng, từng, *ừng, vừng, xừng– bửng, chửng, *dửng, hửng, lửng, mửng, ngẩng, *tửng, sửng, trửng, ửng, vửng, xửng– chững, hững, lững, hầu hết, sững, thững, vững– bứng, hội chứng, cứng, dứng, đứng, hứng, khứng, trứng, ứng, xứng– bựng, chựng, dựng, đựng, khựng, lựng, nựng, sựng, vựng

# ƯƠC– bước, chước, cước, đước, hước, khước, ngước, nước, phước, rước, thước, trước, tước đoạt, ước, xước– chược, cược, dược, được, lược, mược, ngược, nhược, *thược, tược, vược, xược

# ƯƠI– bươi, khươi, mươi, ngươi, rươi, tươi, *ươi– mỉm cười, *đười, lười, mười, bạn, *rười– bưởi, mưởi, rưởi, sưởi, tưởi– *cưỡi, lưỡi, rưỡi, thưỡi– cưới, dưới, lưới, rưới, tưới– dượi, rượi

# ƯƠM– bươm, gươm, hươm, *lươm, tươm, ươm– chườm, cườm, gườm, hườm, lườm, *nườm, rườm– bướm, rướm, ướm– đượm, gượm, hượm, lượm

# ƯƠN– bươn, hươn, khươn, lươn, ươn, vươn– đườn, lườn, sườn, *thườn, nhoài, ườn, vườn– đưỡn, phưỡn, thưỡn, ưỡn– dướn, mướn, nhướn, phướn, rướn– lượn, mượn, rượn, vượn

# ƯƠNG– bương, chương thơm, cương cứng, dương, đương, giương, gương, hương thơm, lương, mương, nhương, nương, pmùi hương, rương, sương, thương thơm, trương, tương, ương, vương, xương– chường, cường, nhường, con đường, giường, hường, lường, mường, *ngường, nhường nhịn, nường, phường, rường, thường, ngôi trường, tường, xường– chưởng trọn, hưởng trọn, khưởng trọn, ngưởng, ttận hưởng, trưởng, tưởng, vưởng, xưởng– chưỡng, cưỡng, dưỡng, gưỡng, khưỡng, lưỡng, ngưỡng, nhưỡng, trưỡng– bướng, cphía, dướng, giướng, phía, *lướng, nphía, nướng, phướng, nụ cười, trướng, tướng mạo, vướng, xướng– dượng, gượng, lượng, ngượng gập, nhượng, phượng, sượng, thượng, trượng, tượng, vượng

# ƯƠP– bướp, cướp, mướp, tướp, ướp– chượp, nượp

# ƯƠT– khướt, lướt, mướt, sướt, thướt, tướt, ướt– dượt, khượt, lượt, mượt, đuổi, sượt, thượt, trượt, tượt, vượt

# ƯƠU– bươu, hươu– tườu– mưỡu– bướu, khướu– rượu

# ƯT– bứt, cứt, ngừng, đứt, lứt, mứt, ngứt, nhứt, nứt, phứt, rứt, sứt, vứt– bựt, giựt, nhựt

# ƯU– bưu, *cưu, hưu, lưu lại, mưu, ngưu, sưu, ưu– cừu, *trừu– *bửu, cửu, sửu, tửu– cữu, hữu– cứu giúp, *khứu, mứu– cựu, lựu, tựu

____

À, hoá ra vần “ưi” chỉ tất cả 4 âm máu có nghĩa thôi. Cô giáo làm sao mà lại ác cố :))

T/B:Nếu cô hoài nghi thì bảo cô coi quyển Từ điển vần của Hoàng Phê các bà bầu nhé :p