Thư viện tiện ích javascript

Bài viết này bản thân giới thiệu về một tlỗi viện javascript rất lôi cuốn sẽ là LODASH nó như thể LINQ trong javascript. Đảm bảo sau khoản thời gian sử dụng nó các bạn sẽ luôn luôn phải có trong những dự án Javascript của mình

1.Giới thiệu về LODASH

Phiên bạn dạng trước của lodash là underscore.

Xem thêm: Hài Cốt Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cốt Trong Tiếng Việt Tra Từ: Cốt

Có thể coi lodash là phiên phiên bản không ngừng mở rộng với khá nhiều tính năng rộng và bao gồm performance xuất sắc hơn

Lodash cung ứng tương đối nhiều tính năng, chia làm vài team như: Array, Collection, Date, Function, Lang, Math, Number, Object, Seq, String, Util, Properties ...

Phạm vi nội dung bài viết này là giới thiệu về tlỗi viện, yêu cầu mình sẽ giới thiệu một số trong những tác dụng chủ yếu. quý khách hàng có thể tham khảo tư liệu về lodash trên đây https://lodash.com/docs

2.Demo một vài function thường dùng trong điều kiện check trong đội Lang

_.isNull(null);// ➜ true_.isNull(void 0);// ➜ false_.isNumber(3);// ➜ true_.isNumber(Number.MIN_VALUE);// ➜ true_.isNumber(Infinity);// ➜ true_.isNumber("3");// ➜ false_.isObject();// ➜ true_.isObject(<1, 2, 3>);// ➜ true_.isObject(_.noop);// ➜ true_.isObject(null);// ➜ false_.isUndefined(void 0);// ➜ true_.isUndefined(null);// ➜ false_.isDate(new Date);// ➜ true_.isDate("Mon April 23 2012");// ➜ false_.isEqual: So sánh 2 object hoặc 2 array. Hàm này đã đối chiếu từng field của object hoặc từng thành phần của array

var object = "a": 1 ;var other = "a": 1 ;_.isEqual(object, other);// ➜ true// Javascript thông thườngobject === other;// ➜ false3.Một số hàm của Array, Collection

.filter(collection, .identity>): Giống cùng với java 8 stream filter predicate

var users = < "user": "barney", "age": 36, "active": true , "user": "fred", "age": 40, "active": false >;_.filter(users, function(o) return !o.active; );// ➜ objects for <"fred">// The `_.matches` iteratee shorthvà._.filter(users, "age": 36, "active": true );// ➜ objects for <"barney">// The `_.matchesProperty` iteratee shorthand._.filter(users, <"active", false>);// ➜ objects for <"fred">// The `_.property` iteratee shorth&._.filter(users, "active");// ➜ objects for <"barney">_.difference(): Lấy phần khác nhau của 2 array

_.difference(<2, 1>, <2, 3>);// ➜ <1>_.intersection(): Lấy phần tử bình thường của 2 array

_.intersection(<2, 1>, <2, 3>);// ➜ <2>_.union(): Gộp nhiều array có tác dụng 1

_.union(<2>, <1, 2>);// ➜ <2, 1>_.shuffle(collection): Tạo ra 1 list ngẫu nhiên từ một list thuở đầu, tương thích cho làm game đẳng cấp câu đố

_.shuffle(<1, 2, 3, 4>);// ➜ <4, 1, 3, 2>3.Một số hàm của String

_.camelCase(): biến hóa string khổng lồ camel Case

_.camelCase("Foo Bar");// ➜ "fooBar"_.camelCase("--foo-bar--");// ➜ "fooBar"_.camelCase("__FOO_BAR__");// ➜ "fooBar"_.capitalize(): Viết hoa chữ cái thứ nhất của từ

_.capitalize("FRED");// ➜ "Fred"3.Một số hàm của Object

_.keys(object): Liệt kê key của object

function Foo() this.a = 1; this.b = 2;Foo.prototype.c = 3;_.keys(new Foo);// ➜ <"a", "b"> (iteration order is not guaranteed)_.keys("hi");// ➜ <"0", "1">Trong bài viết đang ra mắt sơ qua về LODASH, về cơ phiên bản nó cung cấp Util khá không hề thiếu, bài toán lập trình cùng với javascript giải pháp xử lý cùng với object, array, collection khá là OK.