Nơ tiếng anh là gì

 lớn contract/incur a debt; lớn be in debt; khổng lồ get/run/fall inlớn debt
 Tôi sợ hãi mắc nợ lắm
 I"m very afraid of getting into debt; I"m very afraid of getting into lớn arrears
 Mắc nợ ai
 To be in debt to lớn somebody; to lớn be due/indebted lớn somebody
 Mắc nợ ai nhiều
 To be heavily indebted lớn somebody
 Không mắc nợ ko hại gì cả
 Out of debt, out of danger
 Người mắc nợ
 xem nhỏ nợ

■ contract debts (lớn...)
■ in debt
■ incur debt
■ run inkhổng lồ debt (to...)
■ stvà in debt (to lớn...)
ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ
■ gearing effect
không mắc nợ
■ condition indebted
không mắc nợ
■ keep out of debt
không mắc nợ
■ keep out of debt (to ..)
ko mắc nợ
■ ungeared
fan mắc nợ
■ debtor
fan mắc nợ
■ obligor
fan mắc nợ chính
■ principal debtor
người mắc nợ vì sở hữu chịu
■ trade debtor
người mắc nợ theo án quyết
■ judgment debtor
bạn mắc nợ vay tiền
■ sundry debtor
nước mắc nợ
■ debtor nation
số những người mắc nợ
■ debtor"s ledger
số chi phí mắc nợ
■ indebtedness
sự mắc nợ
■ indebtedness
tỉ suất mắc nợ
■ gearing

■ indebted
người mắc nợ
■ debtor
sự mắc nợ
■ debt
sự mắc nợ
■ indebtedness
sự mắc nợ
■ liabilities
triệu chứng không mắc nợ
■ excess external liquidity
tâm trạng không mắc nợ
■ liquid accepts