Soạn A Closer Look 2 Unit 1 Lớp 9

Phần a closer look 2 cung ứng cho chính mình học tập ngữ pháp về câu phức với một vài ba các cồn từ bỏ theo chủ đề những ngành nghề bằng tay truyền thống lâu đời. Bài viết cung ứng cung cấp gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar 

Complex sentences: review – Câu phức (Xem trả lời trên đây)

1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: Soạn a closer look 2 unit 1 lớp 9

Gạch chân mệnh đề dựa vào trong mỗi câu dưới đây. Xem xét coi mệnh đề như thế nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục đích ( DP), mệnh đề chỉ nguim nhân( DR), mệnh đề thời gian( DT).

1. When people talk about traditional paintings (DT), they think of Dong Ho village. ( khi nói về ttinh ma truyền thống lâu đời, bọn họ thường xuyên nghĩ về về làng Đông Hồ) 

2. My sister went to Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats (DP).( Chị tôi đến thôn Tây Hồ sống Huế để chị ây có thể download được loại nón bài xích thơ.) 

3. Although this museum is small (DC), it has many unique artefacts.( Mặc dù bào tàng nhỏ cơ mà nó có không ít trang bị tạo tác hiểm đáo.) 

4. This square is our favourite place khổng lồ hang out because we have sầu space to lớn skateboard (DR).( Quảng ngôi trường này là nơi yêu dấu của bọn chúng tớ nhằm đùa cũng chính vì công ty chúng tôi gồm không gian để chơi trượt ván.) 

5. The villagers have sầu to lớn dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads (DT).( Người dân buộc phải ptương đối thô domain authority trâu trước lúc họ có tác dụng phương diện trống. ) 

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided và make any necessary changes.

Nối thành những câu phức. Sử dụng liên từ nhờ vào được hỗ trợ với có thể biến hóa nếu nên thiết 

1. The villagers are trying to lớn learn English.They can communicate with foreign customers, (in order that)

The villagers are trying lớn learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. We ate lunch.Then we went khổng lồ Non Nuoc marble village to lớn buy some souvenirs, (after)

After we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to lớn buy some souvenirs.

3. This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (even though)

Even though this hand-embroidered picture was expensive sầu, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city. The products are of good quality, (because)

This department store is an attraction in my thành phố because the products are of good unique.

5. This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village, (since).

This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village. Phrasal verbs 

3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part and answer the questions.

Đọc đoạn hội thoại từ phần Getting Started. tập trung cố gắng vào phần được gạch ốp chân với trả lời thắc mắc.

*

1. What is the meaning of the underline verb phrase? (Cụm trường đoản cú gạch chân tức là gì?)

phối up: start something (a business, an organisation, etc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

2. Can each part of the verb phrase help you understvà its meaning? (Mỗi phần của các tự gồm nghĩa không?)

No, the individual words in the verb phrase vày not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

Xem thêm: " City Hall Là Gì - Nghĩa Của Từ City Hall Trong Tiếng Việt

4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B. 

Nối rất nhiều các cồn từ nghỉ ngơi cột A với nghĩa của chính nó ngơi nghỉ cột B 

A

B

 

1. pass down

a. stop doing business

1-c

2. live sầu on

b. have a friendly relationship with somebody

2-g

3. giảm giá with

c. transfer from generation to lớn the next

3-f

4. cthảm bại with

d. reject or refuse something

4-a

5. face up to

e. return

5-h

6. get on with

f. take action to solve a problem

6-b

7. come back

g. have sầu enough money to live

7-e

8. turn down

Accept, giảm giá khuyến mãi with

8-d

 

5. Complete each sentence using the correct khung of a phrasal verb in 4. You don"t need to use all the verbs.

Hoàn thành những câu sau với dạng đúng cuat cụm động từ ngơi nghỉ bài bác 4. Không bắt buộc sử dụng tất cả các cồn từ. 

We must___ face up to ___ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.

2. I invited her to join our trip khổng lồ Trang An, but she ___ turned down ___ my invitation.

3. The craft of basket weaving is usually___passed down____ from generation to generation.

4. Do you think we can__live on__ selling silk scarves as souvenirs?

5. They had to__close down___ the museum because it"s no longer a place of interest.

What time___did___ you___come back____ from the trip last night?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first sentence, using the word given. 

Hoàn thành câu sao cho nghĩa của câu thứ 2 giống cùng với câu đầu tiên. Sử dụng những từ bỏ được cho 

1. Where did you get the information about Disneyland Resort?

Find

Where did you find out about Disneylvà Resort ?

2. What time did you get out of bed this morning?

Up

When did you get up this morning?

3. I"ll read this leaflet to lớn see what activities are organised at this attraction.

Look

 I"ll look through this leaflet lớn see what activities are organised at this attraction.

4. They"re going to lớn publish a guidebook lớn different beauty spots in Viet Nam.

Out