UNIT 3

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói tới về kiểu cách phân phát âm /e/ và /ǽ/trong giờ Anh, tương tự như ôn tập về thì quá khứ đọng xong và quá khứ đơn. Bài viết cung ứng các trường đoản cú vựng cùng cấu tạo bắt buộc để ý cũng giống như chỉ dẫn giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

Career(n): sự nghiệp Abroad(adv): <ə"brɔ:d> nước ngòai Appearance(n) <ə"piərəns>: vẻ bên ngòaiPrivate tutor(n): <"praivit "tju:tə> cô giáo Interrupt(v) <,intə"rʌpt>: con gián đọan Primary school: ngôi trường tè học(trường đoản cú lớp 1-5) Realise(v) <"riəlaiz>: tiến hành Secondary school(n)Trường trung học(tự lớp6-12) Schoolwork(n): các bước sinh hoạt trường

II. Cấu trúc yêu cầu lưu giữ ý

Âm / e /trong giờ Anh là một nguyên âm nđính trong giờ Anh.Âm / ǽ /vào giờ đồng hồ Anh là một trong nguan tâm nđính trong giờ Anh.Thì quá khứ đọng hoàn thành: Xem trả lời tại đâyThì vượt khứ đọng đơn: Xem lí giải trên đây

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Pronunciation:

/e/

Men: đàn ôngSaid: nóiMet: gặpBed: giườngPen: bútSend: gửi

/ǽ/

Man: bầy ôngSad: buồnMat: thảm chùi chânBad: tệPan: chảoSand: cát

Pratice these sentences:

1. The fat man has a red pen2. This handbag will be sent to lớn Helen3. Sam said apples were very expensive then4. There’re then pans on the shelf5. Ben Sat on a bench with a yellow cat6. Ann never gets bad marks in French

2. Grammar:

Exercise 1:Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các cồn từ vào ngoặc sinh hoạt thì Quá khứ xong xuôi đơn).

Bạn đang xem: Unit 3

1.

Why did Tom’s mother get angry with him?

Because he had broken her favourite vase

2.

When did you watch TV last night?

When I had done all my homework

3.

Did you first meet them at my last birthday party?

No, I had met them before.

4.

Why did she return home?

She suddenly remembered she had’t turned off the gas stove

5.

Xem thêm: Điều Kiện Ddp Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu?

How did they like our city?

They said that was the loveliest city they had ever seen

6. It rained yesterday after it had been dry for months7. By the time he arrived, all his classmates had left.8. We didn’t have sầu their phone number because they had moved lớn the South.9. When they met again, they had not seen each other for 10 years.10. When I came, the room was in a terrible mess because someone had broken in.

Exercise 2:Put the verbs in brackets in the simple past or the past perfect. (Viết cồn từ vào ngoặc ớ thì Quá khứ đọng 1-1 hoặc thì Quá khứ kết thúc.)

1. We had just finished dinner when they came2. He had seldom travelled by bicycle before he went to Vietphái nam.3. Ann went to get the carpet for the room but someone already had taken.4. Did you manage lớn see the Director, or he went out by the time you got there.5. He had just got home when you phoned. He was in New York.

Exercise 3.There are five sầu mistakes in the use of tenses in the following story. Find & correct them.

(Có 5 lỗi về phong thái dùng những thì vào mẩu truyện sau. Tìm cùng sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieveshad climbed -> climbedinlớn his kitchen. When they had entered the house, they went inlớn the dinning room. It was very dark, so theyhad turned -> turnedon a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

"What"s up? What"s up?" a voicehad calledout-> calledout. The thieves dropped the torch và ran away as quickly as they could.

Georgehad heard -> hearda noise & came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn"t see anytoàn thân. The thievesalready went -> had already gone. But George"s parrot, Henry, was still there.