Trưởng phòng hành chính nhân sự tiếng anh là gì

IES CUNG CẤP.. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
Open Menu IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tiếng Anh chuyên ngành mang đến vị trí hành chính nhân sự, đấy là một giữa những địa điểm không thể thiếu trong những đơn vị. Và có tương đối nhiều từ bỏ vựng siêng ngành mà vị trí này thường xuyên áp dụng nhất là Khi thao tác cho quý doanh nghiệp nước ngoài hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng giờ Anh vào cai quản nhân sự và tuyển chọn dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng thiên tài (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: Công ty tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, bắt buộc tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh lên tiếng về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn uống hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao động tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp 1-1 xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Plỗi vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng tiếng Anh về những năng lực tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn chọn

Vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm những vấn đề và một cơ hội (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ dụng cụ (kỷ phương tiện từ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, tất cả đầu óc kinh doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, thân thiện (cùng với công việc)

Từ vựng giờ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənyêu thích ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản biểu đạt công việc

Application size /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu mã đọc tin nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy xét nghiệm sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý kế hoạch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Tlỗi mời thao tác làm việc (sau khoản thời gian rộp vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử trí kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc Lúc gồm người thân trong gia đình vào gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới cùng cung cấp trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự thải trừ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng nhiên lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Siông chồng leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng trọn lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công Việc theo ca

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về lương cùng phúc lợi an sinh xã hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ đồng hồ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá thể 1 IES Education


Chuyên mục: Hỏi đáp