UNIT 3 LỚP 11 LANGUAGE FOCUS

2. I’d like a plate of salad, a glass of lemonade, a slice of melon & some jelly, please.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 11 language focus

(Tôi mong 1 đĩa salad, 1 ly nướ ckhô hanh, một lát chanh với không nhiều thạch.)

3. Laura is a really pretty librarian in the public library.

(Laura thực sự là một trong những quản ngại thư đáng yêu sinh sống thỏng viện nơi công cộng.)

4. Her parents own a restaurant in a country in central Europe.

(Bố người mẹ cô ấy sở hữu một quán ăn ở một nước Trung Âu.)

5. Hello, Harry. Have you heard the news? There’s been a horrible accident. A helicopter has hit Helen’s house.

(Chào, Harry. Quý Khách nghe tin gì chưa? Có một tai nạn quyết liệt. Một chiếc trực thăng đang đưa vào nhà đất của Helen.)

6. Helen và her husband will have sầu lớn spkết thúc their holiday in hospital.

(Helen cùng chồng cô ấy đang yêu cầu trải qua kỳ du lịch ngơi nghỉ khám đa khoa.)


Grammar

Task 1. Complete the sentences with the correct size, gerund or infinitive sầu. using the words in brackets.

(Hoàn thành câu với dạng đúng, danh rượu cồn từ bỏ hoặc nguim chủng loại, sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. Most passengers dislike…………to sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have)

2. I must drive sầu more carefully. I can’t risk…………another speeding ticket. (get)

3. Did Dichồng mean………… Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell)

4. You must keep…..on the computer until you understand how khổng lồ use all of the programmes. (practise)

5. The judge demanded………..the original document, not the photocopy. (see)

Phương thơm pháp giải:

- dislượt thích + V-ing: ko thích 

- can"t risk + V-ing: ko Chịu đựng được

- mean lớn V: cố ý làm việc gì

- keep + V-ing: vẫn cứ

- dem& to V: mong muốn thao tác gì

Lời giải chi tiết:

1. Most passengers dislượt thích having to lớn sit in small, uncomfortable seats on long flights.

(Hầu hết hành khách không đam mê ngồi số đông vị trí không thoải mái cùng eo hẹp trên đều chuyến bay nhiều năm.)

2. I must drive sầu more carefully. I can’t risk getting another speeding ticket. 

(Tôi nên lái xe cẩn trọng rộng. Tôi rất có thể bị phạt tốc độ lần tiếp nữa.)

3. Did Dichồng mean to lớn tell Sue about the buổi tiệc nhỏ, or did it slip out accidentally?

(Có buộc phải Dichồng cố ý nói với Sue về bữa tiệc, tuyệt nó chỉ với vô diễn biến lộ?)

4. You must keep practising on the computer until you understvà how to use all of the programmes.

(Quý khách hàng đề xuất thường xuyên thực hành bên trên máy tính xách tay cho đến khi bạn biết phương pháp thực hiện tất cả các công tác.)

5. The judge demanded lớn see the original document, not the photocopy.

(Qubình an trải nghiệm xem tư liệu cội, chưa phải tài liệu phô-đánh.)


Task 2

Task 2. Choose the correct answer lớn complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng nhằm xong câu.)

Example: When I told Tlặng the news, he seemed ............... .

(Ví dụ: Khi tôi nói Tim nghe tin kia, anh ấy có vẻ không thể tinh được.)

A. lớn surprise B. to be surprised

1. Ms. Thompson is always willing khổng lồ help, but she doesn’t want …………at home unless there is an emergency.

 A. lớn call B. lớn be called

2. The children agreed…………….the candy equally.

A. to divide B. khổng lồ be divided

3. I expected………………..khổng lồ the buổi tiệc ngọt, but I wasn"t.

Xem thêm: Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Cần Những Gì, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu (Passport) Phổ Thông Từ A

A. to invite B. khổng lồ be invited

4. I expect………………………at the airport by my uncle.

A. to lớn meet B. to be met

5. Mr. Steinberg offered………………….us to lớn the train station.

A. lớn drive B. to lớn be driven

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. A3. B4. B5. A

1. B

Ms. Thompson is always willing to help, but she doesn’t want khổng lồ be called at home unless there is an emergency.

(Cô Thompson luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, dẫu vậy cô ấy không muốn bị call thời điểm ở nhà trừ Lúc bao gồm ngôi trường vừa lòng nguy cấp.)

2. A

The children agreed khổng lồ divide the candy equally.

(Tphải chăng con đồng ý phân chia kẹo giống hệt.)

3. B

I expected to be invited khổng lồ the tiệc nhỏ, but I wasn"t.

(Tôi mong muốn được mời đến buổi tiệc, nhưng không.)

4. B

I expect to lớn be met at the airport by my uncle.

(Tôi hi vọng được crúc đón nghỉ ngơi sân bay.)

5. A

Mr. Steinberg offered lớn drive us lớn the train station.

(Ông Steinberg đề nghị chlàm việc Shop chúng tôi mang lại nhà ga.) 


Task 3

Task 3. Choose the correct answer lớn complete the sentences.

(Chọn câu vấn đáp đúng nhằm xong xuôi câu.)

Example: Instead of being excited about the good news, Tom seemed to lớn be indifferent.

(Txuất xắc vì chưng hồi hộp về tin giỏi lành, Tom có vẻ như thờ ơ.)

A. exciting B. being excited

C. khổng lồ excite D. to lớn be excited 

1. The new students hope………..in many of the school’s social activities.

A. including B. being included

C. khổng lồ include D. to be included

2. Jachồng got into lớn trouble when he refused………his briefcase for the customs officer.

A. opening B. being opened

C. lớn open D. lớn be opened

3. Barbara didn’t mention …………about her progress report at work, but I’m sure she is.

A. concerning B. being concerned

C. khổng lồ concern D. to be concerned

4. You’d better save sầu some money for a rainy day. You can’t count on………… by your parents every time you get inlớn financial difficulty.

A. rescuing  B. being rescued

C. lớn rescue D. to be rescued

5. Please forgive sầu me. I didn’t mean………….you.

A. upsetting B. being upset

C. lớn upset D. to lớn be upset

Lời giải chi tiết:

1. D

The new students hope khổng lồ be included in many of the school’s social activities.

(Những sinh viên new hy vọng được tham mê gia vào đều vận động thôn hội của ngôi trường.)

Giải thích: hope to lớn V: hy vọng thao tác làm việc gì

2. C

Jaông xã got into lớn trouble when he refused to open his briefcase for the customs officer.

(Jaông chồng chạm chán băn khoăn khi lắc đầu msống hành lý tại cổng hải quan.)

Giải thích: refuse lớn V: không đồng ý làm cho gì

3. B

Barbara didn’t mention being concerned about her progress report at work, but I’m sure she is.

(Barbara ko nhắc bao gồm liên quan mang đến report tiến triển trong các bước, tuy thế tôi chắc hẳn rằng cô ấy gồm.)

Giải thích: mention + V-ing: đề cập tới câu hỏi gì

4. B

You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on being rescued by your parents every time you get inkhổng lồ financial difficulty.

(Quý Khách buộc phải tiết kiệm chi phí chi phí cần sử dụng Lúc khó khăn. quý khách quan yếu cơ hội nào cũng được phụ huynh cứu giúp mỗi lúc bao gồm trở ngại tài bao gồm.)