Verb form là gì

Dạng của động từ bỏ là giao diện bài bác tập luôn mở ra trong các bài xích khám nghiệm, nội dung bài viết hỗ trợ gần như tương đối đầy đủ các trường vừa lòng theo sau là Ving, to lớn Vo với Vo nhằm bạn học tập dễ ghi nhớ với vận dụng tác dụng.

Bạn đang xem: Verb form là gì

Đang xem: Verb khung là gì

GERUND- INFINITIVE- INFINITIVE WITHOUT TO

I. Forms of Verbs

1. Động danh từ (the gerund): V-ing

+ Là công ty ngữ của câu: nhảy đầm bored hlặng + Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting + Là té ngữ: seeing is believing + Sau giới từ: he was accused of smuggling + Sau một vài đụng từ

Những cồn từ sau được theo sau bởi vì V-ing:Admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive sầu, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, stop, remember, forget, regret, suggest, lượt thích, propose, dethử nghiệm, dread, resent, pardon, try, fancy, can’t stand (=endure), can’t help (=prevent/ avoid), it’s no use/good, there is no point in,…

Ví dụ: 

He admitted taking the money Would you consider selling the property?

Chụ ý: the gerund cũng theo sau rất nhiều nhiều từ như (chẳng hữu ích gì …)

• Verb + possessive sầu adjective/ pronoun + V-ing. Cấu trúc này được sử dụng cùng với các đụng từ như: dislượt thích, resent, object, excuse, forgive, pardon, prsự kiện.

Forgive sầu my/me ringing you up so early. He disliked me/my working late. He resented my/me being promoted before him.

• Verb + pronoun + preposition + V-ing. Cấu trúc này được dùng cùng với các đụng từ như: forgive, prsự kiện, stop, excuse.

Xem thêm: What Does Have A Whale Of A Time (Phrase) Definition And Synonyms


Star Wars: Rangers Of The New Republic Không còn thọ nữa sẽ được trở nên tân tiến – Báo cáo

You can’t prsự kiện hyên from spending his own money.

2. The infinitive sầu (rượu cồn từ nguim thể): to lớn + Vo• Verb + the infinitive: Những cồn từ sau được theo sau thẳng bởi the infinitive:Agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, be determined, fail, endeavour, forget, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove sầu, refuse, rethành viên, seem, tend, threaten, try, volunteer expect, want, mean,… 

Ví dụ: 

She agreed to pay $50. Two men failed khổng lồ return from the expedition. • Verb + how/what/when/where/ which/why + infinitiveHe discovered how to lớn open the safe. I found out where khổng lồ buy fruit cheaply.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pocket Money Là Gì Trong Tiếng Việt? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

• Verb + object + the infinitive:Những cồn từ theo bí quyết này là advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, let, order, permit, persuade, request, remind, see, train, teach how, urge, warn, tempt,…

Ví dụ:

These glasses will enable you khổng lồ see in the dark. She encouraged me khổng lồ try again. 

• Assume, believe sầu, consider, feel, know, suppose, understvà + (object) + lớn Vo:

I consider hlặng to be the best candidate= He is considered lớn be the best candidate He is known khổng lồ be honest. ►Chú ý: Một số rượu cồn từ có thể đi cùng rất cả đụng từ nguyên ổn thể cùng V-ing, hãy so sánh sự không giống nhau về ý nghĩa sâu sắc giữa chúng.